Hovedstyret informerer
Skrevet av: , publisert 10.12.2011

A.L.F Hovedstyre vil med dette informere våre medlemmer om at det ikke vil bli flere utgivelser av bladet Syndrom i år. Redaktøren Jan Arne Dammen har meddelt styret at han trekker seg som redaktør. Under landsforeningens årsmøte i Bergen tidligere i år meddelte han at dersom det ikke ble mer interesse og stoff fra lokallagene og andre, så ble det ikke redaksjonelt stoff til å opprettholde en produksjon av 4 blader pr. år. Hovedstyret jobber nå med å finne en løsning på den situasjonen som har oppstått. Vi håper at vi i løpet av nyåret vil kunne meddele våre medlemmer om at en ny redaktør er på plass. Som en liten erstatning for Syndrom vil medlemmene motta informasjon fra hovedstyret via brev og landsforeningens nettsted: http://www.alfnorge.no/

 Hovedstyret retter en stor takk til Jan Arne Dammen for den flotte jobben han har gjort for Syndrom og så håper at våre skriveglade medlemmer vil være med på å ta i et tak. Har du tid, lyst og anledning? Om så er tilfelle blir vi svært glade for å høre i fra deg.

 PR Byrå

I disse dager samarbeider A.L.F med et PR byrå som hjelper diagnoseforeninger og andre foreninger med å markedsføre seg riktigere slik at man får bedre tilgang til midler og positiv omtale.  Tanken har hele tiden vært at byrået skal bistå ALF med forskjellige prosjekter som gir inntekter til foreningen og slik at vi på sikt kan opprette et sekretariat i foreningen med faste ansatte som kan serve medlemmene og foreningen.

 Et PR byrå kan bistå oss på mange måter. PR byrået arbeider i hovedsak opp mot offentlige myndigheter med problemstillinger vi ikke selv kan definere godt nok. For ALF sin del er de mest opptatt av å sette prosessene inn i riktige spor og bistår oss hvis noe går galt underveis. Det er her vi ikke er gode nok her stanser prosessene opp fordi e vi mangler kompetanse og muligheter til å følge opp på en profesjonell måte. Vi har også et ønske om å opprette et eget nasjonalt kompetansesenter som kan bistå medlemmer med en eventuell diagnose.  Dette er et langsiktig mål, men arbeidet er godt i gang.

 Tillitsvalgte

 Etter mange års engasjement som tillitsvalgt i Hovedstyre og lokallag  og redaktør av Syndrom, vil Hovedstyre hedre Frode Steen Gunstensen med et æresmedlemskap, det er velfortjent for lang og trofast tjeneste.

 Hovedstyre jobber også med å opprette et nytt fagråd. Vi ønsker at dere er behjelpelige til å komme med forslag til personer som vi kan forespørre.

 Likemann og veiledningsarbeid v/ Bent Bentsen

 Likemann/veilederutvalget A .L.F. har etter årsmøte bestått av  Svein og Marit Rokkones, Jan Terje Biktjørn og Jan Erik Tandberg med Bent Bentsen som leder. Oppgaven til utvalget er å bistå hovedstyret i foreningens likemanns og veiledningsarbeid.

  Det er lokallagene i A.L.F. som står for og driver det daglige likemannsarbeidet. Det er stor kunnskap og mye erfaring i lokallagene som kommer mennesker til gode som oppsøker oss for å få hjelp.

 Det er en målsetting at det i A.L.F. skal gjennomføres en årlig landsdekkende samling for lokallagene der likemann og veiledning er tema. Dette er viktig at likemenn skal få utveksle erfaring seg imellom, og at aktuelle problemstillinger kan belyses, gjerne med hjelp av utenforstående fagfolk.  A.L.F. har søkt om midler til en landsdekkende likemann/veiledersamling våren 2012. Tema vil være saksbehandling omkring yrkessykdom. Kom gjerne med innspill angående tema til konferansen.

 Advokater har vært aktuelt tema i høst. Vi har kjennskap til saker som våre medlemmer er kommet dårlig ut av. Kan se ut som at enkelte advokater er mer opptatt av egen inntjening enn klientens beste. Rådet er angående advokatbruk: Kontakt Lokallaget og spør etter erfaringer omkring advokater som medlemmer der eventuelt har brukt. Når advokat kontaktes skal du få en vurdering av saken din.  Sørg for å ha en klar avtale med advokaten om hva han skal gjøre og hvem som skal betale for advokatarbeidet.

 På A.L.F. hjemmeside: www.alfnorge.no finner du « forum for veiledere Der finner du A.L.F. veiledningsperm og en del Datablader fra 1970 tallet og fremover på 80 årene. Disse gamle databladene kan fortsatt være aktuelle for å få belyst hvor de farlige grensene gikk for kjemikalier og andre farlige stoffer på den tiden. For noen av oss er det disse grenseverdiene som gjaldt da vi ble syke på våre arbeidsplasser.

Brukernavn og passord til «forum for veiledere « er( små bokstaver):   

Brukernavn: fagforum. Passord: tre171

 Utvalget kan kontaktes på følgende E-postadresse:

 Bent Bentsen                        nodevig.bentsen@gmail.com

 Svein og Marit Rokkones   marokko@online.no

 Jan Terje Biktjørn                 jan.bik@c2i.net

 Jan Erik Tandberg                je-tan@online.no

 

Blir det snart løsning for de kjemikalieskadde? v/Øystein Haugland, leder ALF Offshore  e.post: hauglao@c2i.net     Tel. 55 10 70 35 / 95272415

 Jeg skriver dette for at dere skal se hvor sterke krefter det er som står imot oss og som vil hindre at sannheten om de kjemikalieskadde på Ekofisk skal komme fram. Hadde det ikke vært for at jeg/vi har sett med egne øyne hvilke forhold de skadde har jobbet under ville jeg ikke klart å bruke så mye tid og krefter. Jeg ga et løfte til Rune Bergmann om at jeg skulle gjøre det jeg kunne for å få sannheten fram om det som har skjedd på Ekofisk. Han døde kjemikalieskadd 56 år gammel etter å ha levd fra hånd til munn og sloss for rettferdighet mer en 17 år.  Det er også en rekke andre som har gått bort i disse 3 årene jeg har jobbet med saken. ConocoPhillips og myndighetene forsøker med alle midler å tilsløre og benekte sannheten. Petroleumstilsynet vil ikke møte oss og snakke om det som var – bare om hvor flinke de skal bli.

 Oljeindustriens Landsforening ”OLF” har siden 2007 stått for gjennomføringen av en historisk Eksponerings og skal ha en presentasjon av hva de har holdt på med 13. desember. ALF vil være tilstede på denne presentasjonen. De målingene som vi har fått fatt i som viser skyhøye nivåer - er heller ikke med i denne rapporten.  Oljeselskapene som har mange ganger tidligere har jukset, har tydelig vis fortsatt ikke bidratt med riktige målinger. Da vil heller ikke denne rapporten riktig inntrykk av de ekstreme forholdene som var.

 Trygderetten har avsagt en svært viktig avgjørelse for oss, om en enke som har fått medhold i sin sak. Retten sier rett ut - at de ikke kan stole på målingene til ConocoPhillips, som ikke vil være åpne om eksponeringene og har i gjentatte tilfeller jukset.

 Klage på behandlingen av de skadde

 Vi har forsøkt å klage på den behandlingen som våre medlemmer får i helsevesenet og NAV. Alle henviser til en annen instans. Tilslutt endte vi i Helsedepartementet som henviste til alle andre instanser. Instanser som har vært forsøkt. Arbeidsdepartementet sendte klagen videre til Helsedepartementet. De henviser alle til at de ikke har noe med saken å gjøre. Det må vel være noen som er ansvarlig? Jeg snakket med avdelings direktør Ole T. Andersen i Helsedepartementet, om hvem vi skulle henvende oss til. Andersen avviste på nytt at Helsedepartementet var ansvarlig og henviste til alle andre instanser som jeg allerede har vært innom. Betyr det at når det gjelder utredning av yrkesskader er det ingen som har ansvar?

 Vi har når kontakt med en advokat som jeg ble kjent med i forbindelse med en varslersak. Vi holder på med å få saken opp politisk med statssekretæren. Vi har hatt 2 henvendelser, men foreløpig er det intet svar på om han vil møte oss.

 Jeg har sannsynligvis brukt mer en 1000 timer på å sjekke ut jukset om ERES- rapporten. Det meste er blitt holdt hemmelig for oss som forårsaket at rapporten ble laget. Jeg har en lang liste, der jeg kan dokumentere juks og feile opplysninger. Likevel hevder Arbeidsdepartementet at: ”rapporten vil bli brukt av de Yrkesmedisinske avdelingene rundt om i landet” Da må vi i ALF bruke uhorvelig med tid, på tilbakevising av påstander som refererer til rapporten. For det er ingen andre som vet hva som er riktig og galt av de som skal bruke rapporten. Arbeidsdepartementet kaller jukset og alle manglene for: ”mindre svakheter ved rapporten”.

 Trygderetten uttaler blant annet: "I en sak som den foreliggende, hvor det er stor usikkerhet knyttet til arten og omfanget av yrkeseksponeringen, bør man forsøke å klarlegge faktum/premissene bedre. Det er ikke den medisinsk sakkyndiges oppgave å klarlegge yrkespåvirkningens omfang, intensitet og varighet. Det er NAVs oppgave,Hvorfor har så Haukeland YMA, bare vurdert eksponeringstid i sine utredninger?

 Nå har imidlertid både Trygderetten og NAV ved Overlege Setre, uttalt i 2 saker at de ikke kan stole på opplysningene fra ConocoPhillips. I en annen sak har professor dr.med. Helge Nordal som utreder, har det nå blitt til massiv eksponering, det som ikke ble tilstrekkelig etter 10 årsregelen og ConocoPhillips sine uriktige 0 målinger.

 Nordal hevder også: ”terskelen” for perifer nevrotoxisitet er ikke fastlagt, slik at den i forvaltningen ofte også her anvendte ”10-årsregel” er mildt sagt dårlig dokumentert.

 Dette er skrevet i en utredning av professor Helge Nordal, sakkyndig også for Høyesterett

 De nå har fått medhold i at de er nok eksponert til at deres sykdom skyltes arbeidet. Det er bare så synd at Helge Wik, bare har fått mindre enn et år igjen å leve.

 Så er spørsmålet om Hanne Bjorstrøm vil instruere NAV og Trygderetten, slik som i saken med Tannlegesekretærene?

 Etter møte med Prof. Bente Moen, lovet Haukeland å slutte med å intervjue de skadde i telefon, vedrørende yrkeshistorikken. Tilbakemeldingen jeg fikk fra St Olavs var at dette ikke var forsvarlig. Det var mange tilbakemeldinger om at ordene ble lagt i munnen på den enkelte - Ikke bare de fra Offshore. Alle våre 10 medlemmer som tidligere ble utredet på Haukeland fikk fra 3 til 7 eksponeringsår, selv om de hadde vært utsatt for olje og kjemikalier i 20 til 35 år. 6 av 10 har etter det jeg kjenner til fått godkjennelse ved andre sykehus.

 

 Jeg har fått flere tilbakemeldinger fra våre medlemmer, at de følte at de kom for å få noe de ikke hadde rett på. En begynte å gråte når han fortalte om behandlingen han hadde fått på Haukeland. Det var som om han var fra en annen planet overfor legen som utredet han. Er det slik legene skal oppføre seg i yrkesskadesaker?

 Haukeland har ikke svart på hvordan de regner sine eksoponeringsår som må være minimum 10 år.  Det burde vært 15år, i følge en uttalelse på et møte på Haukeland YMA. Hvordan en regner ut for personer som har vært utsatt for kjemikalier og forurensinger nesten 24 timer i døgnet, 14 dager i strekk, har jeg ikke fått svar på. Det siste jeg har sett fra Haukeland er en utredning der overlege Endre Sundal påstår og gått gjennom 3000 artikler til støtte for sitt syn om 10-årsregelen. Stami og andre har skriftlig uttalt at de ikke kan bruke 10 årsregelen. Dette ble også hevdet på et møte med OLF, 29. oktober, og i et tidligere kjemikalie-prosjekt offshore.

 Jeg kjenner ingen som har fått tilstrekkelig eksponering til å bli godkjent på Haukeland.

 Jeg sendte henvendelse til Haukeland og NAV og spurte om hvor mange de har utredet og hvor mange har blitt godkjent - uten å få svar på spørsmålet.

 Overlege Tor Aasen på Haukeland YMA har sakt klart i fra at de ikke vil bruke en hemmeligholdt rapport som ERES. Dette har prof. Hilt på St, Olavs også sluttet seg til. STAMI og Telemark har brukt og vil bruke ERES i sine utredninger. Etter at dette er uttalt ser vi likevel at Haukeland henviser til minimums målinger fra ConocoPhillips. Legen nektet oss tilgang til original dokumentene. Tor Åsen har også uttalt at det kan være mulig at enkelte ikke har fått riktig diagnose fordi det ikke har vært mulig å få fatt i riktige eksponeringsmålinger fra ConocoPhillips. For å få ut opplysninger fra ConocoPhillips, har Haukeland YMA, tidligere måtte de gå gjennom advokat i følge Aasen.

 Arbeidsdep. og Hanne Bjorstrøm har svart på 3 brev. Hun/departementet kom med de vanlige departementale bortforklaringene - som ikke sier noe.  Dette er noe jeg har erfaring fra, som varsler i Nordsjøen, i over 30 år. Det var sikkerhetsmangler som kunne forårsake mange tapte meneskeliv og store materielle skadet og forurensing. Oljeselskap, verneombud, fagforeninger og myndigheter kunne/ville ikke kunne gjøre noe. Ptil svarte med svada som de etter på ikke var i stand til å forklare hva de mente. Jeg satt igjen med følelsen av å møte en byråkratisk mur som hadde store aversjoner mot å gjøre noe aktivt. Nesten alle sakene fikk jeg løst som privatperson, fordi jeg ikke ga meg og at det kom nye folk i de avgjørende stillingene. Jeg har tatt vare på alt skriftelig materiale fra denne tiden, slik at det er mulig i ettertid å dokumentere hvor handlingslammet våre tilsynsmyndigheter var. Jeg har ikke så mye tro på at det har blitt bedre, når de fremdeles holder på som de gjør.

 A.L.F Hovedstyre ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte og sympatisører

                                               God Jul og Godt Nyttår

 

 

<< Gå tilbake