Hva vil statsråd Bjarne Håkon Hanssen gjøre for å sikre at giftinformasjonen gis ut fra oljeselskapene, slik at norsk lov og krav til arbeidstakernes sikkerhet blir fulgt?»
Skrevet av: Ref. Stortingets spørretime, publisert 12.03.2007
Rolf Terje Klungland (A) : Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren. «Jeg er gjort kjent med at norske oljearbeidere som har vært eksponert for giftige kjemikalier på norsk sokkel, har problemer med å få ut dokumentasjon omkring den giften de har vært utsatt for. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at giftinformasjonen gis ut fra oljeselskapene, slik at norsk lov og krav til arbeidstakernes sikkerhet blir fulgt?»

 

<p><strong><font face="TimesNewRomanPS-Bold" size="2"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS-Bold">Statsr&aring;d Bjarne H&aring;kon Hanssen [12:29:04]: </span></font></strong><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Som jeg </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">nevnte i sp&oslash;rretimen den 31. januar, er det igangsatt </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">helseunders&oslash;kelser av kjemikalieeksponerte oljearbeidere </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">ved landets arbeidsmedisinske avdelinger. Disse</span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">unders&oslash;kelsene gir et viktig grunnlag for &aring; vurdere om </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">det er en sammenheng mellom eksponering i arbeidet </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">og helseskader, og dermed om arbeidstakeren har krav </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">p&aring; yrkesskadeytelser fra folketrygden og yrkesskadeerstatning. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Det er derfor veldig viktig at de som gjennomf&oslash;rer </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">helseunders&oslash;kelsene av de tidligere oljearbeiderne, </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">f&aring;r all tilgjengelig eksponeringsinformasjon fra selskapene.</span></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Som jeg redegjorde for i spontansp&oslash;rretimen den 7. februar, </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">hadde jeg den 5. februar et m&oslash;te med ConocoPhillips, </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Petroleumstilsynet, Statens arbeidsmilj&oslash;institutt, </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">STAMI, og arbeidsmedisinerne Tor B. Aasen fra Haukeland </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Universitetssykehus og Anne Kristin M&oslash;ller Fell fra </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Sykehuset Telemark. Under dette m&oslash;tet uttrykte representantene </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">fra Haukeland Universitetssykehus og Sykehuset </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Telemark at de i fjor hadde problemer med &aring; f&aring; ut tilstrekkelig </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">informasjon fra ConocoPhillips, men at de etter et </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">m&oslash;te den 8. desember 2006 mellom selskapet, arbeidsmedisinerne </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">og myndighetene ved Petroleumstilsynet og </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2">

<span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Statens arbeidsmilj&oslash;institutt, alts&aring; STAMI, har e t klart </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">inntrykk av og tillit til at de f&aring;r ut tilgjengelig informasjon.</span></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Conoco Phillips forsikret dessuten at selskapet ikke </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">holder tilbake informasjon til de arbeidsmedisinske avdelingene. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg ser derfor ikke grunn til &aring; mistenke hemmeligholdelse</span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">av informasjon overfor de medisinske fagmilj&oslash;ene </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">som gjennomf&oslash;rer helseunders&oslash;kelser av oljearbeiderne. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Samtidig er det klart at det er behov for mer og bedre eksponeringsdata. </span></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Det er 35 &aring;r med industrierfaring p&aring; dette </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">offshore, og informasjon om eksponeringsforhold er </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">kompleks og krevende &aring; dokumentere. Det kan derfor i </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">forbindelse med enkelte pasientutredninger v&aelig;re behov </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">for informasjon som p&aring; det n&aring;v&aelig;rende tidspunkt ikke eksisterer. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Vi arbeider derfor med &aring; skaffe oss en oversikt </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">over hva vi vet p&aring; dette omr&aring;det, og hva vi mangler kunnskap </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">om. ConocoPhillips har ogs&aring; opplyst at de har satt i </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">gang en omfattende retrospektiv eksponeringsstudie &ndash; de </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">skal alts&aring; fors&oslash;ke &aring; gjenskape i laboratorium den eksponeringssituasjonen </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">som var p&aring; det aktuelle tidspunktet, og </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">derigjennom fors&oslash;ker man &aring; f&aring; fram informasjon som </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">man ikke har i dag. De yrkesmedisinske avdelingene har </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">ogs&aring; merket seg denne unders&oslash;kelsen som Conoco Phillips </span></font><font face="TimesNewRoma
nPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">n&aring; jobber med, og sier at den vil v&aelig;re et viktig bidrag </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">i en slik sammenheng.</span></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">&nbsp;</span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt">S i g v a l d O p p e b &oslash; e n H a n s e n hadde her </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">teke over presidentplassen.</span></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><strong><font face="TimesNewRomanPS-Bold" size="2"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS-Bold">Rolf Terje Klungland (A) [12:32:23]: </span></font></strong><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg vil takke </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">for svaret. Jeg er glad for at statsr&aring;den tar dette sv&aelig;rt alvorlig. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Det er jo slik i industrien at n&aring;r det gjelder de produktene </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">man skal bruke, skal det foreligge et datablad. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Man skal ogs&aring; ta forholdsregler n&aring;r man behandler stoffene </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">som er i det produktet man bruker. Dersom det ikke </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">foreligger datablad, kan man alts&aring; nekte &aring; ta i bruk produktet. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg har oppfattet offshoresektoren som at de er veldig </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">sikkerhetsbevisst og opptatt av helse, milj&oslash; og sikkerhet. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg er ogs&aring; glad for at statsr&aring;den f&oslash;lger opp dette. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Etter sp&oslash;rsm&aring;let i sp&oslash;rretimen den 7. februar ble det </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">p&aring;st&aring;tt i Dagbladet at statsr&aring;den for med usannheter i forhold </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">til Stortinget. Tor B. Aasen fra yrkesmedisinsk avdeling </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">sa at de hadde hatt problemer med &aring; f&aring; ut eksponeringsinformasjon </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">fra ConocoPhillips. Vil statsr&aring;den s&oslash;rge</span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">for at det iallfall blir fulgt opp i det arbeidet som n&aring; gj&oslash;res?</span></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><strong><font face="TimesNewRomanPS-Bold" size="2"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS-Bold">Statsr&aring;d Bjarne
H&aring;kon Hanssen [12:33:36]: </span></font></strong><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Som jeg </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">sa i mitt hovedsvar, er det viktig &aring; kunne historien og v&aelig;re </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">presis i beskrivelsen av forholdet mellom de arbeidsmedisinske </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">avdelingene ved Haukeland og Sykehuset Telemark, </span><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">og ConocoPhillips. Av ulike grunner har ikke de arbeidsmedisinske </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">avdelingene v&aelig;rt helt forn&oslash;yd med ConocoPhillips, </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">og nettopp med basis i dette var det et m&oslash;te </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">i slutten av fjor&aring;ret som f&oslash;rte til at situasjonen ble rettet </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">opp. Det ble bekreftet overfor meg i et m&oslash;te jeg hadde </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">med Tor B. Aasen fra Haukeland Universitetssykehus og </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Anne Kristin M&oslash;ller Fell fra Sykehuset Telemark, der de </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">sa at de hadde et klart inntrykk av og tillit til at de n&aring; f&aring;r </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">ut tilgjengelig informasjon. Det betyr ikke at vi ikke har </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">en jobb &aring; gj&oslash;re, men det g&aring;r alts&aring; ikke p&aring; hemmelighold.</span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Det g&aring;r p&aring; at vi fortsatt har behov for kunnskap som vi rett </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">og slett ikke har.</span></font></font></p><p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><strong><font face="TimesNewRomanPS-Bold" size="2"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS-Bold">Rolf Terje Klungland (A) [12:34:49]: </span></font></strong><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg er veldig </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">glad for svaret. Det er jo slik at dette har med mennesker </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">&aring; gj&oslash;re. De som er rammet av sykdom og har mistanke om </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">at de kan v&aelig;re rammet p&aring; grunn av kjemikalier som de har </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">jobbet med, er selvf&oslash;lgelig opptatt av &aring; f&aring; klargjort mest </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">mulig i den
ne situasjonen. Slik jeg forst&aring;r det, vil statsr&aring;den </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">f&oslash;lge dette opp. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg har ogs&aring; mottatt et brev fra departementet om noen </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">tidsfrister for et arbeid som skal v&aelig;re ferdig v&aring;ren 2008. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Mitt siste sp&oslash;rsm&aring;l m&aring; bli om statsr&aring;den vil s&oslash;rge for at </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-famil: TimesNewRomanPS">det da foreligger et svar, at man f&oslash;lger opp at framdriftsplanen </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">for dette blir ivaretatt.</span></font></font></p><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS"></span></font><strong><font face="TimesNewRomanPS-Bold" size="2"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS-Bold">Statsr&aring;d Bjarne H&aring;kon Hanssen [12:35:36]: </span></font></strong><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Utgangspunktet </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">v&aring;rt er at vi legger veldig stor vekt p&aring; dette. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Det er en veldig viktig milep&aelig;l n&aring;, ikke v&aring;ren 2008, men </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">v&aring;ren 2007. Det er ikke sikkert det vises til det samme, </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">men det som i hvert fall jeg legger stor vekt p&aring;, er at vi n&aring; </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">har et samarbeid mellom Petroleumstilsynet, arbeidstakerorganisasjonene </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">og arbeidsgiverorganisasjonene, der </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">vi holder p&aring; med unders&oslash;kelse og kartlegging av hva vi </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">vet, hva vi mangler kunnskap om, og hvordan vi eventuelt </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">kan skaffe oss kunnskap om det vi mangler kunnskap om. </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Det er en veldig viktig milep&aelig;l i forhold til det videre arbeidet </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">med denne saken.</span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">Jeg kan forsikre sp&oslash;rreren om at det er klart at vi er </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">opptatt av folk som har v&aelig;rt utsatt for kjemikalieeksponering </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">offshore &ndash; og onshore, for den del. I et industrihistorisk </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRom
anPS">perspektiv er det mange p&aring; land ogs&aring;. Vi er ogs&aring; opptatt </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">av disse, og vi skal fors&oslash;ke &aring; bruke v&aring;re ressurser til &aring; </span></font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: TimesNewRomanPS">f&aring; mer kunnskap.</span></font><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></font> </font><font face="TimesNewRomanPS" size="2"><p><font size="+0"><span></span></font></p></font>

<< Gå tilbake