Status løsemiddelsaker vedr. Sykehuset Telemark
Skrevet av: Vidar Thorbjørnsen, tilrettelegging Oddvar Petersen, publisert 09.08.2006

Dialogmøte med Arbeidsmiljøskaddes Landsforening vedr. løsemiddelsaker ved Sykehuset Telemark HF.

<font size="2">Direkt&oslash;r for trygdeetaten i Aust-Agder, Lisbeth Skranes redegjorde innledningsvis for fylketrygdekontorets &oslash;nske om et m&oslash;te med A.L.F Aust</font><font size="2"> <p align="left"><font size="2">A.L.F har gjennom flere &aring;r blitt kontaktet av personer som har ment seg feildiagnostisert ved yrkesmedisinsk avd. ved sykehuset. </font></p><p><font size="2">Etter at A.L.F meldte sakene til Helsetilsynet, har Helsetilsynet avgjort at forholdene var kritikkverdige og dette har igjen medf&oslash;rt at flere hundre personer har mulighet til &aring; f&aring; revurdert sine utredninger. P&aring; bakgrunn av dette har Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder &oslash;nsket et dialogm&oslash;te med A.L.F's lokale lag i Aust-Agder.</font></p><p><font size="2">Et slikt m&oslash;te fant sted den 20.juni med representanter fra A.L.F Aust-Agder, fylkestrygdekontoret i Aust-Agder, Rikstrygdeverket, r&aring;dgivende leger og Sykehuset Telemark HF/yrkesmedisinsk avd. til stede.</font></p><p>-Agder. Trygdeetaten er opptatt av at brukerne f&oslash;ler seg godt ivaretatt og en dialog med foreningen kan i den sammenheng bidra til &aring; f&aring; frem problemstillinger samt gi viktige innspill i den videre prosessen n&aring;r det gjelder revurderinger av diagnoser fra Sykehuset Telemark.</p></font><p><font size="2">R&aring;dgiver Vibeke Knutsen er ansvarlig for oppf&oslash;lging av disse sakene ved fylkestrygdekontoret i Aust-Agder og ga en p&aring;f&oslash;lgende orientering om arbeidet s&aring; langt.</font></p><p><font size="2">Yrkesmedisinsk avdeling ved Sykehuset Telemark har sendt brev til ca. 200 personer i 4 fylker om at det anbefales at saken tas opp til ny vurdering ved yrkesmedisinsk avdeling. Dette er saker der den nevropsykologiske vurderingen kan ha blitt vektlagt for mye. Alle aktuelle personer skal ha f&aring;tt brev f&oslash;r ferien. Forel&oslash;pig vet vi ikke hvor mange av sakene som gjelder personer bosatt i Aust-Agder, men det er bedt om en oversikt fra Sykehuset Telemark. Likeledes vil vi be om en kopi av brevene som er sendt til personer bosatt i Aust-Agder.</font></p><p><font size="2">I tillegg til dette har Rikstrygdeverket identifisert og gjennomg&aring;tt saksdokumentene i saker der det tidligere har v&aelig;rt gitt avslag. Sakene har blitt gjennomg&aring;tt av spesialist i nevropsykologi oppnevnt av RTV. Gjennomgang har blant annet resultert i nytt vedtak eller ny nevropsykologisk utredning.</font></p><p><font size="2">Fylkestrygdekontoret har via media oppfordret til &aring; ta kontakt med trygdekontoret, og 70 personer i Aust-Agder har s&aring; langt henvendt seg til trygdekontorene. De fleste har uttrykt &oslash;nske om gjenopptakelse av saken. I tilfeller der den nevropsykologiske utredningen ved Sykehuset Telemark har v&aelig;rt avgj&oslash;rende for utfallet av saken, blir det foretatt ny utredning. I saker der den nevropsykologiske vurderingen kan ha blitt vektlagt for mye, vil personen som nevnt f&aring; tilbud om ny vurdering ved Sykehuset Telemark. Dersom personen selv &oslash;nsker det kan utredningen eventuelt skje ved et annet sykehus.</font></p><p><font size="2">En del av personene som har henvendt seg til trygdekontorene har tidligere f&aring;tt avslag p&aring; grunn av at l&oslash;semiddeleksponeringen har v&aelig;rt vurdert som ikke tilstrekkelig. I slike saker er dette som regel avgj&oslash;rende for konklusjonen og den nevropsykologiske utredningen har trolig ikke hatt betydning.</font></p><p><font size="2">N&aring;r det likevel &oslash;nskes en revurdering i slike saker b&oslash;r utredningen skje ved annen avdeling/sykehus. Rikstrygdeverket har anbefalt at man i slike tilfeller henviser til ny vurdering ved sykehus/avdelinger i egen helseregion. Anbefalingene er derfor at sakene sendes til Rikshospitalet eller Statens Arbeidsmilj&oslash;institutt (STAMI). Dersom personen ber om vurdering ved andre avdelinger kan Ullev&aring;l Universitetssykehus, Haukeland sykehus eller St. Olavs Hospital i Trondheim v&aelig;re aktuelle alternativer.</font></p><p><font size="2">Leder

for A.L.F Aust-Agder, Jens Olav Solli og styremedlem Ole Stiansen forteller at foreningen har hatt en del henvendelser om r&aring;d og veiledning fra medlemmer og andre i forbindelse med feildiagnostiseringer ved Sykehuset Telemark. Foreningen er opptatt av at alle saker f&aring;r en ny og uhildet vurdering. I denne sammenheng sp&oslash;r foreningen om hva som skjer med uttalelsene fra den omtalte nevropsykologen.</font></p><p><font size="2">Fylkestrygdekontoret er enig i at nye vurderinger krever bevissthet i forhold til tidligere nevropsykologiske tester. Uttalelsene blir ikke makulert, men det er viktig at den som foretar ny vurdering er bevisst og ikke lar seg &quot;farge&quot; av tidligere nevropsykologiske vurderinger. Fylkestrygdekontoret vil bringe innspillet v idere til aktuelle instanser.</font></p><p><font size="2">Fra fylkestrygdekontorets side er det et klart &oslash;nske &aring; bidra til at den enkelte f&oslash;ler seg ivaretatt. Det kan bety at saken b&oslash;r utredes p&aring; nytt selv i tilfeller der den nevropsyko logiske vurderingen neppe vil f&oslash;re til endret konklusjon.</font></p><p><font size="2">Det er viktig &aring; informere om at bruker m&aring; ta kontakt med sitt lokale trygdekontor for &aring; fremme krav. Bruker m&aring; gjerne konferere med fastlegen i forkant eller s&oslash;ke r&aring;d og veiledning hos det lokale lag av Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening eller hovedkontoret. Hovedregelen er at den enkelte bruker har full innsynsrett i egen sak.</font></p><p><font size="2">Landsforeningen minner i den sammenheng om at mange l&oslash;semiddelskadde har problemer med hukommelsen. Ved gjennomgang av sakene b&oslash;r saksbehandlere ved trygdekontorene v&aelig;re spesielt oppmerksomme p&aring; problemstillingen og gjerne oppfordre bruker til &aring; m&oslash;te sammen med en st&oslash;tteperson (gjerne p&aring;r&oslash;rende) for gjennomgang av saken.</font></p><p><font size="2">Fylkestrygdekontoret vil p&aring; sin side informere fastlegene om h&aring;ndteringen av l&oslash;semiddelsakene i informasjonsskrivet &quot;Kort om trygd&quot;. P&aring; sikt kan det bli aktuelt med en artikkel i &quot;Syndrom&quot;, medlemsbladet som Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening utgir.</font></p><p><font size="2">Fylkestrygdekontoret kommer til &aring; f&oslash;lge opp h&aring;ndteringen av sakene framover. I l&oslash;pet av h&oslash;sten vil det bli tatt initiativ til et nytt m&oslash;te med Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening.<br /></font></p><p><font size="2"></font></p>

<< Gå tilbake