Vedlegg 13 til kap. 21 - Spesielle saksbehandlingsregler ved yrkesskade og yrkessykdommer
Skrevet av: Rikstrygdeverket, Oppfølgings- og sykestønadsavdelingen, , publisert 22.02.2007
Dette rundskrivet omtaler de spesielle saksbehandlingsregler som skal følges ved behandlingen av en yrkesskade eller yrkessykdomssak, se folketrygdloven kapittel 21.

les mer

<< Gå tilbake