Arbeidsmiljøskaddes landsforening,( A.L.F.) stiftet 1986 som landsforening for løsemiddelskadde endret navn til dagens navn i 2002.
Skrevet av: , publisert 06.02.2012

A.L.F. er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for personer med skade eller sykdom som har, eller kan mistenkes for å ha sammenheng med arbeidsmiljøforhold.
A.L.F. er landsomfattende og har Fylkeslag eller kontaktperson i alle fylker.
A.L.F. er tilsluttet Norges Handikapforbund.
A.L.F.s arbeid bygger på at alle mennesker har de samme grunnleggende behov og rettigheter, og at alle mennesker er likeverdige.

Vi i A.L.F. arbeider etter prinsipper som :Kontakt - Støtte - Mestring

"SYNDROM" vårt medlemsblad, er en viktig informasjonskilde for medlemmer, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

"VEIVISER" er ett hjelpemiddel for deg som:
- Arbeider med helsefarlige stoffer
- Er under utredning
- Har fått helseskade
- Er pårørende eller interessert.

A.L.F. Fylkeslag har Veiledningshjelpere som kontakter deg dersom du ønsker det.

 

Statutter for Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for personer med sykdommer eller skader som har eller kan mistenkes å ha sammenheng med arbeidsmiljøforhold.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal være landsomfattende med lokale lag eller kontakter i alle fylker.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal arbeide for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervete sykdommer og skader grunnet eksponering av ulike helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet. Foruten det å ivareta interessen til de med ervervete sykdommer og skader, skal landsforeningen også ivareta interessen til de pårørende.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal likeledes ivareta interessene til personer som er eller kan være utsatt eller stå i fare for å bli påført sykdommer eller skader under utøvelse av sine yrker. I den forbindelse skal Landsforeningen fremstå som et ressursorgan i arbeidet med å forebygge og å informere om løsemiddelskader og andre sykdommer eller skader relatert til omgang med helseskadelige kjemikalier / stoffer, og gi opplysninger til de som vil vite mer om disse problemene.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal drive informasjonsarbeid om skadevirkninger og konsekvenser, og hva en bør ta hensyn til for å unngå sykdom og skader, for eksempel bruk av nødvendig og hensiktsmessig verneutstyr. Landsforeningen skal markere seg i sammenhenger der risikoen for sykdommer eller skader er tilstede, samt ovenfor ungdommer som er under utdanning.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal alltid søke etter å ha et tett samarbeid med de offentlige myndigheter, fagforeninger, bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere og vernepersonell, tillitsvalgte, yrkesutøvere og skoler, slik at viktige kunnskaper landsforeningen sitter inne med, som for eksempel helsevern i praksis, kommer andre til gode.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal arbeide for at forholdene i forbindelse med diagnostisering av sykdommer og skader grunnet arbeidsmiljøet, foregår på en forsvarligmåte og at utredninger er i tråd med de etiske og medisinske retningslinjer for slik utredning.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal ha som mål å arbeide for å opprette rehabiliteringstilbud for arbeidsmiljøskadde i NorgeArbeidsmiljøskaddes Landsforenings arbeid bygger på at alle mennesker har de samme grunnleggende behov og rettigheter, og at alle mennesker er likeverdige.

På bakgrunn av dette aksepterer vi ikke at sykdom eller skade skal resultere i økonomiske eller sosiale ulikheter.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening vil bl. a. gjennom samtaler med pårørende, øke kunnskapen og forståelsen for de arbeidsmiljøskaddes problemer med å mestre hverdagen praktisk og sosialt.

Vi vil arrangere kurs og seminarer hvor helsepersonell, bedriftsledere, Vernepersonell, yrkesutøvere, skoleelever og andre interesserte kan delta, slik at vi igjennom våre erfaringer og med våre kunnskaper kan øke forståelsen for, og motivasjonen til å arbeide aktivt for å bedre helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedrifter hvor dette er nødvendig.

 

<< Gå tilbake