Nattlig astma kan være yrkesskade
Skrevet av: , publisert 31.05.2010
Er pasienten din en maler eller sveiser som klager over pustevansker om natten, er isocyanatastma en mulig diagnose. Arbeidere tilknyttet virksomheten i Nordsjøen er særlig utsatt. Ved Haukeland sykehus er nytt diagnostisk utstyr under utvikling.
Anslagsvis 200 000 arbeidstakere h&aring;ndterer daglig produkter hvor isocyanater kan frigj&oslash;res, for eksempel under punktoppvarming i forbindelse med saging, sliping, lodding eller sveising i produkter med isocyanat holdig lakk, lim, maling eller skumplast. Isocyanatene er sv&aelig;rt reaktive, de reagerer lett med svovel og amino grupper p&aring; epitelcellene i luftveiene. Dermed kan skader og astma oppst&aring;. Tall fra Storbritannia tyder p&aring; at n&aelig;rmere hvert fjerde tilfelle av yrkesastma (22 prosent) skyldes isocyanat skader. Her i landet meldes det om 100-150 tilfeller av yrkesastma hvert &aring;r, mellom 25 og 60 tilfeller skulle da skyldes isocyanater. Men denne registreringen representerer trolig bare toppen av et isfjell. <p>Bare rundt fem prosent av legene sender meldinger om arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. Som en tommelfingerregel regner vi derfor med at bare fem prosent av slike sykdommer meldes, sier spesiallegeEbba Wergeland i Direktoratet for arbeidstilsynet i Oslo.</p><p><strong>Nattlige anfall typisk</strong></p><p>- Et typisk tidlig symptom p&aring; isocyanatskader er nattlige astmaanfall, sier avdelingsoverlege Tor B. Aasen ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus. Avdelingen ble oppmerksom p&aring; problemet i begynnelsen av 1990- &aring;rene. De siste fire &aring;rene har de</p><p>&aring;rlig f&aring;tt inn omtrent ti pasienter med isocyanat astma til unders&oslash;kelse. Ofte har de arbeidet i firmaer tilknyttet virksomheten i Nordsj&oslash;en, der malere, men ogs&aring; sveisere, er s&aelig;rlig utsatte. Bedriftsleger, enkelte interesserte lungeleger og trygdekontorer henviser pasientene til Haukeland.</p><p>- Hvorfor er det s&aring; f&aring; tilfeller som oppdages og henvises videre?&nbsp; Mitt inntrykk er at mange pasienter g&aring;r i lang, lang tid uten &aring; f&aring; riktig diagnose. Ofte har verken pasient eller lege tenkt p&aring; isocyanat-astma som en mulig diagnose. Kanskje kjenner ingen av dem til at det brukes isocyanat holdige produkter p&aring; arbeidsplassen. Produktopplysningene kan v&aelig;re mangelfulle og uforst&aring;elige, eller man kjenner ikke til problemet. Bedriften er ofte liten, og det er ingen bedriftslege tilknyttet virksomheten, arbeidstakerne bor p&aring; sm&aring; steder. N&aring;r de f&oslash;rste symptomene kommer som senreaksjoner om natten, vil ofte verken lege eller pasient sette dette i sammenheng med forhold p&aring; arbeidsplassen.</p><p>Sykehistorien og informasjon om pasientens arbeid er helt avgj&oslash;rende for &aring; kunne stille riktig</p><p>diagnose. Er symptomene frav&aelig;rende i helger og ferier, tyder det p&aring; at astmaanfallene kan ha med arbeidet &aring; gj&oslash;re.</p><p>- Mange arbeidstakere r&oslash;yker. Hvordan kan man skille isocyanat astma fra lungesykdom som skyldes r&oslash;yking?</p><p>- I praksis er det ikke noe problem n&aring;r unders&oslash;kelsene gj&oslash;res tidlig i sykdomsutviklingen. Ved kronisk obstruktiv lungesykdom som f&oslash;lge av r&oslash;yking, vil arbeidstakeren ha vedvarende nedsatt lungefunksjon, med eventuelle astmaanfall i tillegg. Ved isocyanat astma er lungefunksjonen bare nedsatt i forbindelse med anfallene. I innledningsfasen er dessuten de nattlige anfallene et klart skille. Hvis man gj&oslash;r s&aring;kalte PEFm&aring;linger av lungefunksjonen i l&oslash;pet av d&oslash;gnet, vil man ved isocyanat astma f&aring; et spesielt m&oslash;nster. Her kan kolleger henvende seg til oss for &aring; f&aring; veiledning i hvordan dette skal gj&oslash;res. Men dr&oslash;yer det lenge med unders&oslash;kelser og behandling, kan det etter hvert bli umulig &aring; skille mellom &aring;rsakene til pusteproblemene. Det ser vi p&aring; saker som i ettertid av og til henvises fra trygdekontorer.</p><p><strong>Medisiner kan kamuflere problemet</strong></p><p>Aasen understreker at det er mye &aring; vinne p&aring; en tidlig diagnose, hvert tilfelle av kronisk sykdom som kan forebygges, representerer en stor gevinst, b&aring;de i samfunnskostnader og livskvalitet. Oppdages isocya

nat astmaen tidlig, kan epitel- og vevsskadene i luftveiene g&aring; tilbake og det blir ingen varige skader. G&aring;r det derimot fra noen m&aring;neder til et &aring;r f&oslash;r diagnosen stilles, og pasienten kommer over i et isocyanatfritt milj&oslash;, vil 50 prosent utvikle en kronisk isocyanatastma.</p><p><strong>Ulik terskel</strong></p><p>- Vi ser som regel at pasienten f&aring;r behandling med moderne astmamedisiner f&oslash;r &aring;rsaken til sykdommen er utredet. B&aring;de lege og pasient er forn&oslash;yd n&aring;r disse virker, dermed g&aring;r tiden, og skadene kan utvikle seg videre, sier Aasen.</p><p>- Inneb&aelig;rer det at moderne astmamedisiner kan kamuflere denne type astma?</p><p>- Ja, det kan v&aelig;re tilfelle, her vet vi for lite. Vi deltar i en unders&oslash;kelse i offshoreindustrien og skal kartlegge problemet i samarbeid med Regionsykehuset i Trondheim. Noen kan f&aring; isocyanat astma etter f&aring; m&aring;neder p&aring; en utsatt arbeidsplass, andre blir syke etter 20 &aring;r.</p><p>Hvor store mengder isocyanater som m&aring; til for &aring; utl&oslash;se sykdom, er uklart. </p><p>I England er det rapportert om tilfeller der arbeidstakere har blitt syke p&aring; grunn av isocyanatbruk i nabobygningen. Bakgrunnen var uheldig plassering av et friskluftinntak. I Sverige oppgis det at 10-15 prosent av dem som arbeider med isocyanater og polyuretan, f&aring;r isocyanat astma, i USA ansl&aring;s andelen til 5-10 prosent.</p><p><strong>Kan ikke leve normalt</strong></p><p>N&aring;r man er blitt syk, senkes toleransegrensen slik at man f&aring;r astmabesv&aelig;r ved betydelig lavere isocyanat konsentrasjoner enn tidligere. Dette skyldes at isocyanat i h&oslash;ye konsentrasjoner er en irritant. Ved isocyanatastma kan pasienten ha utviklet en IgEmediert luftveisallergi mot isocyanater, for andre er det ukjente mekanismer som medierer overf&oslash;lsomheten.</p><p>- N&aring;r arbeidstakeren kommer over i et isocyanatfritt arbeidsmilj&oslash;, f&aring;r de aller fleste et helt annet liv, 50 prosent blir helt bra. En del m&aring; slite med st&oslash;rre eller mindre astmaproblemer, sier Aasen.</p><p>- Det er ogs&aring; rapportert om pasienter som m&aring; leve med en ekstrem overf&oslash;lsomhet. De kan ikke lenger leve et normalt liv, for de t&aring;ler ikke lenger de sm&aring; isocyanatkonsentrasjonene som finnes i private hjem, offentlige milj&oslash;er og ikke minst i bilen. Det lekker gjerne ut sm&aring; mengder isocyanater fra skumplast i m&oslash;bler, madrasser og isolasjon, fra plaststoffer i maling, lakk, uretangummi og plastbelagte tekstiler.</p><p>- S&aring;kalt multippel kjemisk overf&oslash;lsomhet er en diffus tilstand, heldigvis er det bare et lite mindretall som ser ut til &aring; utvikle denne tilstanden. De aller fleste f&aring;r bedre prognose n&aring;r de ikke lenger eksponeres for isocyanater.</p><p>- Kan de sm&aring; konsentrasjonene i private hjem utl&oslash;se sykdom?</p><p>- Vi skal v&aelig;re forsiktige med &aring; overdrive farene. Etter det vi vet i dag, er lave konsentrasjoner f&oslash;rst og fremst et problem for dem som er blitt syke, sier Aasen. De stoffene som brukes i dag, er heller ikke like flyktige som tidligere. </p><p>De som har astma fra f&oslash;r, er de mer utsatt for &aring; utvikle isocyanat astma?</p><p>- Nei, risikoen er ikke st&oslash;rre. Men&laquo;vanlige&raquo; astmatikere blir sykere hvis de f&aring;r isocyanat astma i tillegg.</p><p>Vi skal ogs&aring; v&aelig;re oppmerksomme p&aring; at l&oslash;semiddelskadede arbeidere kan ha utviklet isocyanat astma, fordi isocyanater lett reagerermed l&oslash;semidler.</p><p><em>Kilde:Dagens Medisin</em></p><p><em>Red</em></p><p><em>Artikkel fra:</em><strong> Syndrom Nr 1 &aring;r 2002</strong></p>

<< Gå tilbake