Et forbedret yrkesskaderegelverk
Skrevet av: Dag Einar Liland, publisert 15.05.2023

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inviterte til samarbeid om et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv. Fra oss i A.L.F. Norge deltok Dag Einar Liland, Runar Nilsen og Jan Terje Biktjørn.

Et forbedret yrkesskaderegelverk

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening arbeider for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervet sykdommer og skader grunnet eksponering av løsemidler og andre helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet. Landsforeningen skal også ivareta interessen til de pårørende. 

Foreningen ble etablert i 1986 og er tilknyttet Norges Handikapforbund NHF. Etter lang og smertelig erfaring med arbeid for yrkesskade erfarer vi at systemet bruker store ressurser på å unngå vedtak om diagnoser forårsaket av arbeidsmiljøet. Møte med helsebyråkratiet og NAV kan ofte føles svært fornedrende med uforståelige bortforklaringer, og man befinner seg i en situasjon nærmest uten rettigheter. 

 

Forsikringsselskapene bruker store ressurser på å minske eller frata deg din rettmessige erstatning for bortfall av arbeidsinntekt. Diagnosen avslås ofte av NAV og må ankes til trygderetten og ofte videre til lagmannsretten. Erstatning fremmes for tingrett og ankes ofte til lagmannsrett og noen ganger blir de fremmet for høyesterett med de økonomiske konsekvenser dette medfører for den enkelte.  

Mange av våre medlemmer har erfart at dagens regelverk i forhold til yrkesskader og yrkessykdom ikke ivaretar dem godt nok. Vi ser fram til å få på plass et nytt regelverk som vil ivareta alle yrkesskadde på en god måte.  

Ny lov om arbeidsskadeforsikring

Et utvalg ledet av professor Asbjørn Kjønstad avga 30. januar 2004 en innstilling med forslag til ny lov om arbeidsskadeforsikring, (se NOU 2004:3.) Lovforslaget ble fremmet i statsråd 20. september 2013 og formeldt oversendt det nye Stortinget.  

I lovforslaget ble det lagt fram forslag til ny lov om arbeidsskadeforsikring. Utvalget foreslo materielle regler for rett til erstatning ved arbeidsskade og forslag til hvordan område kunne organiseres. Ved Meld. St. 6 (2013-2014) ble Prop. 193 L (2012-1013) Lov om arbeidsskadeforsikring trukket. I tilbaketrekningsmeldingen fastslås det at regjeringen vil foreta en samlet vurdering av forslagene i proposisjonen og de gjenstående elementene i en ny reform og deretter ta sikte på å fremme forslag til reform på yrkesskadeområdet. Så har ennå ikke skjedd.  

Det er nå 19 år siden utvalget av gav sin innstilling med forslag til ny Lov om arbeidsskadeforsikring Arbeidsmiljøskaddes Landsforening er spent på hva tidshorisonten vil være før dette nye yrkesskaderegelverket blir klart til bruk. Det må ikke gå nye 19 år. Skal vi nå begynne på nytt, eller er tanken å ferdigstille arbeidsoppgaven som stoppet i 2014? 

Å bli skadet eller påført sykdom i arbeidssammenheng har store helsemessige og økonomiske kostnadene for den skadelidte, og gjerne også for dennes familie. I tillegg kommer de samfunnsøkonomiske kostnadene som i denne sammenheng er betydelige. 

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening er villig til å bidra i det videre arbeid. Den erfaringskompetanse våre medlemmer besitter tenker vi vil være nyttig å ha med i det videre arbeid her.  

I forhold til forbedring av regelverket, vil det viktigste være at skadelidte slipper runde to. Er det konkludert med yrkesskade / yrkessykdom i trygdesystemet, skal det ikke overprøves av forsikringsselskapene. Leger plikt til innmeldelse av yrkesskader og yrkessykdommer må skjerpes. 

Vi anmoder om at Departementet forlenger fristen for innspill. På hjemmesiden er denne satt til klokken 12.00 fredag 12. mai 2023.  

Avslutningsvis, en oppfordring til økt søkelys på HMS arbeidet. Å forebygge er bedre enn å reparere, og dette arbeid vil gå i pluss i et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Vennlig hilsen

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

Dag Einar Liland, nestleder A.L.F

LINK til Departementes omtale

<< Gå tilbake