Høringsuttalelse - NOU 2022:19 fra A.L.F.
Skrevet av: Jan Arne, publisert 26.06.2023

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening takker alle som har bidratt i dette arbeid, og vi støtter innspill om at kompensasjonsordningen må realiseres så snart som mulig for at oppreisningen skal kunne komme de berørte til gode mens de fremdeles er i live. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har siden 2004 hatt kompensasjonsordning for oljepionerene på dagsorden.

 Vi er veldig glade for konklusjonen om at en kompensasjonsordning til de skadde oljepionerene er anbefalt av kommisjonen. Vi er imidlertid forundret over at modell 5, som inkluderer alle yrkesgrupper bare har fått oppslutning fra medlem Nilsen og Erikstein. Det vil også være en risiko for at andre arbeidere enn de som spesifikt er nevnt i de andre modellene kan ha blitt påført skade som følge av arbeidsmiljøet.

1966-1995

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening støtter kommisjonens forslag om etablering av en uavhengig nemnd som mest hensiktsmessig administrasjon av ordningen. Det vises til nemnda i nordsjødykkersaken som var tverrfaglig sammensatt med fem medlemmer. I ett helhetsperspektiv må denne kompensasjonsordningen inkludere alle arbeidere som er blitt yrkesskade som følge av arbeidsmiljøet offshore i perioden 1966 -1995 Arbeidsmiljøskaddes Landsforening støtter kommisjonens medlem Erikstein, som mener at pionertiden med hensyn til kjemisk arbeidsmiljø offshore må stekkes til og med 1995.

Enorme helseskader

Det er mange som er påført enorme helseskader, sykdom og død som følge av mangelfull HMS på disse arbeidsplassene. Søknadsprosessen må være enkel, mange av de som er skadet har et redusert aktivitetsnivå, og liten eller ingen arbeidskapasitet. Det må også bli utbetalt kompensasjon til etterlatte. Norsk olje og gassproduksjon har bidratt med ca. 22.000 milliarder kroner. Beregninger viser at det for å dekke modellen som kommisjonen peker på trengs det 2 dager 3 timer og 44 minutter produksjon for å få inn 5,8 milliarder kroner.

 Vær raus

Sett i forhold til de lidelser og skader disse arbeiderne har blitt påført som følge av mangelfullt fokus på HMS, er 6 milliarder kroner som kompensasjon for ødelagte liv små penger i totalregnskapet på 22.000 milliarder kroner. Vær raus, kompenser alle som er skadet og eller syke som følge av arbeidsmiljøet på disse arbeidsplassene fra 1966 til og med 1995.

 Som samfunn må vi bli bedre på ivaretakelse av de som skades og blir syke som følge av arbeidsmiljøet. Vår erfaring er at mange som skades eller som blir syke som følge av arbeidsmiljøet ikke har kapasitet til å kjempe for de rettigheter de har i trygdesystemet og yrkesskadeforsikringen.

Vennlig hilsen

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, Dag Einar Liland, nestleder A.L.F

Les alle høringssvarene på Regjeringens hjemmeside 

<< Gå tilbake