Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»
Skrevet av: Jan Arne Dammen Foto Runar Nilsen, publisert 15.12.2022

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fikk overlevert NOU 2022: 19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning.

 Kommisjonen som har vurdert en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene» la fram forslaga sine for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 15. desember 2022. Utredningen ble overrakt statsråden av lederen av kommisjonen, Geir Riise.

 – Jeg takker kommisjonen for arbeidet og vil nå sette meg grundig inn i kunnskapsgrunnlaget og vurderingene til kommisjonen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 

Kommisjonen ble nedsett 3. september 2021 etter oppfordring fra Stortinget og med et omfattende mandat fra daværende Arbeids- og sosialdepartement.

 

Kommisjonen har blant annet vurdert hvem som bør omfattes av en kompensasjonsordning, omfanget av skader i målgruppa, kriterier for å komme inn under ordningen og hvordan ordningen bør finansieres og organiseres.

Kommisjonen mener at etablering av en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene vil være en rett og formålstjenlig oppfølging av denne gruppa. Det er utarbeidet alternative forslag og modeller for utforming av en kompensasjonsordning, og gjort en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

– Samtidig blir det løftet noen prinsipielle sider knyttet til særbehandling av enkeltgrupper innenfor en sektor. Kommisjonenes rapport vil derfor bli sendt på en bred høring, slik at saken kan bli best mulig opplyst, sa ministeren.

Last rapporten ned her

<< Gå tilbake