Eget nasjonalt råd for KOLS
Skrevet av: Helse og Omsorgsdepartementet, publisert 19.01.2009

Regjeringen oppretter et Nasjonalt Råd for KOLS og har lagt fram en nasjonal strategi for KOLS- området (2006-2011)

<p align="left"><font size="2">- KOLS-strategien skal legge til rette for bedre kvalitet, kompetanse, kapasitet og likeverdig tilgang til helsetjenester for KOLS-pasienter, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. 200.000 mennesker her i landet lever med KOLS og 20.000 nye vil f&aring; sykdommen neste &aring;r.&nbsp; Det viktigste tiltaket for &aring; forebygge KOLS er r&oslash;ykeslutt og vi vurderer n&aring; om vi skal innf&oslash;re r&oslash;ykfri skoletid for &aring; n&aring; m&aring;let om en r&oslash;ykfri ungdomsgenerasjon, sier Brustad. </font></p><p align="left"><font size="2">- Jeg legger vekt p&aring; at KOLS-strategien skal gi grunnlag for helhetlig og systematisk oppf&oslash;lging p&aring; omr&aring;det. Et viktig m&aring;l er &aring; forebygge at sykdom oppst&aring;r og helseskade forverres, gjennom systematiske tiltak innenfor hele helsetjenesten, sier Brustad. Strategien inneholder m&aring;lsettinger og tiltak innen forebygging, diagnostisering, oppf&oslash;lging og rehabilitering, personell og forskning.</font></p><p align="left"><font size="2">For samfunnet som helhet byr &oslash;kningen forekomsten av KOLS p&aring; store utfordringer. Det m&aring; sikres tilstrekkelig kapasitet. Behandlingen som tilbys m&aring; v&aelig;re oppdatert og av god kvalitet og tjenestetilbudet m&aring; organiseres p&aring; en best mulig m&aring;te. </font></p><p align="left"><font size="2"></font></p><p align="left"><strong><em><font size="2">Regjeringen &oslash;nsker:</font></em></strong></p><ul><li><font size="2">&Aring; forebygge nye tilfeller av KOLS gjennom tiltak for r&oslash;ykeslutt </font></li><li><font size="2">&Aring; redusere andelen personer med udiagnostisert KOLS </font></li><li><font size="2">Det skal utvikles rutiner for &aring; identifisere personer med h&oslash;y risiko for &aring; utvikle KOLS </font></li><li><font size="2">Behandling av KOLS skal v&aelig;re hensiktsmessig organisert, ha h&oslash;y kvalitet og v&aelig;re likeverdig tilgjengelig </font></li><li><font size="2">Det skal utvikles god systematikk i oppf&oslash;lgingen av KOLS-pasienter i prim&aelig;r- og spesialisthelsetjenesten </font></li><li><font size="2">Rehabiliteringstilbudet til KOLS-pasienter skal styrkes </font></li><li><font size="2">Forskning p&aring; KOLS skal styrkes </font></li><li><font size="2">Det skal sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetansen hos helsepersonell p&aring; KOLS</font></li></ul><p align="left"><font size="2">Koordinering og samhandling er viktige stikkord for &aring; lykkes med KOLS-strategien. B&aring;de i arbeidet med &aring; utforme de enkelte tiltakene og i behandling og oppf&oslash;lging av den enkelte pasient m&aring; det legges til rette for samarbeid mellom de ulike sektorene og virksomhetene. Et viktig bidrag til dette samarbeidet er styrkingen av Sosial- og helsedirektoratets koordineringsrolle - for &aring; sikre helhetlig oppf&oslash;lging av KOLS-strategien. Direktoratet skal p&aring;se at m&aring;lsetningene f&oslash;lges opp gjennom konkrete tiltak i tjenestene. Det skal opprettes et nasjonalt KOLS-r&aring;d i regi av Sosial- og helsedirektoratet som skal s&oslash;rge for at det etableres n&oslash;dvendige samarbeidsfora med relevante akt&oslash;rer, inkludert frivillig sektor. </font></p><p align="left"><font size="2">P&aring; 1950- og 1960-tallet var Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) nesten ukjent for helsetjenesten. KOLS har i l&oslash;pet av de siste ti&aring;rene utviklet seg til en folkesykdom, som s&aelig;rlig rammer de som r&oslash;yker, og de som er utsatt for langvarig yrkeseksponering for st&oslash;v og kjemikalier. N&aring; har sannsynligvis noe over 200&nbsp;000 personer i Norge KOLS, hvorav det antas at halvparten ikke er diagnostisert. </font></p><p align="left"><font size="2">KOLS er en alvorlig kronisk sykdom med varig nedsatt lungefunksjon. KOLS kan ikke kureres, men forl&oslash;pet av sykdommen kan p&aring;virkes og forbedres gjennom behandli ng, rehabilitering og endring av livsstil (r&oslash;ykeslutt). Sykdommen utgj&oslash;r derfor en betydelig utfordring som m&a

mp;a mp;a mp;a ring; m&oslash;tes p&aring; en offensiv og helhetlig m&aring;te. Forebygging og behandling av sykdommen vil ogs&aring; ha betydning for &aring; motvirke sosiale ulikeheter i helse.</font></p><p align="left"><a href="http://www.dep.no./filarkiv/299286/Nasjonal_strategi_for_kols_24-11-06_forord.pdf">Les mer om kols(PDF)</a></p>

<< Gå tilbake