Spørsmål til Statsråd Bjarne Håkon Hanssen i spørretimen i Stortinget 31.jan.2007
Skrevet av: Ref. Stortinget, publisert 02.02.2007
I Stortingets spørretime onsdag 31 jan. hadde Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) følgende spørsmål til arbeids- og inkluderingsministeren Bjarne Håkon Hanssen:

«Oljeselskaper tilbakeholder informasjon om hvilken kjemikalieeksponering ansatte har vært utsatt for. Dette gjør det vanskelig for tidligere oljearbeidere å få aksept for yrkesskader, og forebyggende HMS-arbeid svekkes. Dagbladet har dokumentert at Statoil lenge tildekket at åtte av 25 ansatte i en turbinavdeling opplevde symptomer på MS eller fikk MS, og at ConocoPhillips tilbakeholder giftinformasjon. Statsråden har tidligere gått mot gransking for å avdekke kjemikalieeksponering.

Har statsråden nå endret oppfatning?»

<p><font size="2">Statsr&aring;d Bjarne H&aring;kon Hanssen [12:19:07]: Jeg har god kjennskap til denne saken og tar den veldig alvorlig. Derfor har jeg iverksatt flere prosjekt for &aring; belyse problemstillingene bedre og bist&aring; tidligere oljearbeidere som mener seg skadet som f&oslash;lge av tidligere kjemikalieeksponering.Det gjennomf&oslash;res n&aring; for det f&oslash;rste et prosjekt for &aring; kartlegge hva vi vet om kjemiske stoffer som oljearbeidere har blitt og blir utsatt for, hva vi mangler av kunnskap, og hva vi i s&aring; fall m&aring; skaffe oss mer kunnskap om. Dette arbeidet er godt i gang og gjennomf&oslash;res i samarbeid mellom Petroleumstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene i petroleumsvirksomheten. Prosjektet skal v&aelig;re ferdigstilt 1. juni i &aring;r.</font></p><p><font size="2">I tillegg har departementet bevilget penger til Kreftregisteret for videref&oslash;ring av en p&aring;g&aring;ende unders&oslash;kelse av kreftrisiko og &aring;rsaksspesifikk d&oslash;delighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet. Form&aring;let med unders&oslash;kelsen er &aring; vurdere kreftrisiko i forhold til arbeidsmilj&oslash;et, justert for livsstilsfaktorer.</font></p><p><font size="2">Det er h&aring;p om at disse tiltakene vil bidra til &oslash;kt kunnskap om hvordan arbeidsmilj&oslash;situasjonen har v&aelig;rt og er p&aring; norsk sokkel. Det vil i s&aring; fall komme til nytte i forbindelse med etablerte trygde- og forsikringsordninger og s&oslash;rge for at eventuelle yrkesskadde oljearbeidere f&aring;r den oppf&oslash;lgingen de ha krav p&aring;.</font></p><p><font size="2">Videre pekte komiteen i forbindelse med behandling av HMS-meldingen p&aring; at det er viktig &aring; f&aring; konkret oppf&oslash;lging fra medisinsk ekspertise overfor de grupper som frykter konsekvenser av tidligere eksponering for kjemikalier. Vi har iverksatt dette. Oljearbeiderne kan ta kontakt med sin fastlege, som formidler dem videre til en arbeidsmedisinsk avdeling for vurdering. Dette skal gi oljearbeiderne den hjelpen de trenger, ogs&aring; i forbindelse med krav om yrkesskadeerstatning.</font></p><p><font size="2">Petroleumstilsynet har l&oslash;pende kontakt med selskapene, og har vurdert de p&aring;standene som ogs&aring; sp&oslash;rreren viser til, om tilbakeholdelse av giftinformasjon. Tilsynet finner ikke grunnlag for disse p&aring;standene, men viser til at selskapene framskaffer informasjon av h&oslash;y kvalitet til de yrkesmedisinske avdelinger som skal utrede pasienter, og at de legger ned et betydelig arbeid for at informasjonen skal gi et riktigst mulig bilde. Dette har ogs&aring; de yrkesmedisinske avdelingene bekreftet. Jeg har derfor full tillit til Petroleumstilsynets vurdering.</font></p><p><font size="2">P&aring; bakgrunn av de omfattende p&aring;g&aring;ende tiltak p&aring; dette omr&aring;det, som alle ber&oslash;rte akt&oslash;rer er enige i og har gitt sin tilslutning til, samt at det ikke er kommet noe vesentlig nytt i denne saken siden St.meld.&nbsp;nr. 12 for 2005-2006 ble framlagt og behandlet, ser jeg det ikke som hensiktsmessig &aring; iverksette ytterligere tiltak, f.eks. en egen gransking av denne saken, p&aring; det n&aring;v&aelig;rende tidspunkt.</font></p><p><font size="2">&Aring;se Gunhild Woie Duesund (KrF) [12:22:48]: Jeg takker for svaret.</font></p><p><font size="2">Oljedirektoratet fikk allerede i 1997 informasjon fra en syk oljearbeider om Statoils opptreden i MS-saken. P&aring; dette tidspunktet var det Oljedirektoratet som hadde ansvaret for arbeidsmilj&oslash;et p&aring; sokkelen. Til tross for at informasjonen som ble framlagt, enkelt kunne v&aelig;rt unders&oslash;kt, valgte direktoratet utelukkende &aring; legge Statoils redegj&oslash;relse i saken til grunn. De gjennomf&oslash;rte ikke egne unders&oslash;kelser. De henla saken uten engang &aring; innhente den dokumentasjon som den syke oljearbeideren tilb&oslash;d. </font></p><p><font size="2">Hvordan vurderer statsr&aring;den en slik saksbehandling, og i hvilken grad mener han at dette b&amp

; ;osl ash;r f&aring; konsekvenser for tilsynsmyndighetene?</font></p><p><font size="2">Statsr&aring;d Bjarne H&aring;kon Hanssen [12:23:42]: Jeg tror det n&aring; er viktig &aring; svare prinsipielt. Og jeg m&aring; si jeg kanskje er litt overrasket over sp&oslash;rrerens egen, kritiske innfallsvinkel til den informasjonen hun bygger sitt sp&oslash;rsm&aring;l p&aring;. Men det f&aring;r v&aelig;re sp&oslash;rrerens utfordring, ikke min.</font></p><p><font size="2">Utgangspunktet mitt er at jeg som statsr&aring;d har et eget tilsyn p&aring; dette omr&aring;det, Petroleumstilsynet, som etter min mening tar p&aring; det st&oslash;rste alvor arbeidsmilj&oslash;et i sektoren, b&aring;de det som er i dag, og det som har v&aelig;rt. Vi har alts&aring; helt, i samr&aring;d med Stortinget, lagt et l&oslash;p for hvordan vi skal kartlegge situasjonen, og hva vi skal gj&oslash;re med det n&aring;r vi har kartlagt det. Jeg har veldig tillit til den prosessen, og jeg har veldig tillit til den m&aring;ten Petroleumstilsynet jobber p&aring;. Det er grunnlaget for at jeg mener at vi n&aring; er inne p&aring; et spor der vi bare vil bli avsporet av et eventuelt nytt spor.</font></p><p><font size="2">&Aring;se Gunhild Woie Duesund (KrF) [12:24:53]: Til statsr&aring;dens sp&oslash;rsm&aring;l om &aring; v&aelig;re ukritisk m&aring; jeg si at jeg synes det er viktig &aring; se to sider av samme sak. </font></p><p><font size="2">Mitt siste tilleggssp&oslash;rsm&aring;l g&aring;r p&aring; at vi vet at mange tidligere oljearbeidere i dag sliter med ulike arbeidsrelaterte sykdommer og plager. Vi m&aring; erkjenne at vi tidligere ikke brukte tilstrekkelig med verneutstyr, og at helseskadelig kjemikalieeksponering forekom. Kristelig Folkeparti tok tidlig til orde for &aring; utarbeide rutiner og systemer for &aring; sikre at denne gruppen, som uten tvil har s&aelig;rlige utfordringer, f&aring;r god oppf&oslash;lging p&aring; NAV-kontorene. Jeg la i statsr&aring;dens f&oslash;rste svar merke til at han nevnte at man kunne bruke fastlegen. Mitt sp&oslash;rsm&aring;l er om statsr&aring;den er enig i at vi trenger kvalitetssikringsrutiner som ivaretar denne s&aring;rbare gruppen.</font></p><p><font size="2">Statsr&aring;d Bjarne H&aring;kon Hanssen [12:25:54]: Ja, det mener jeg er rett &aring; ha som innfallsvinkel. Og jeg mener at det er nettopp det vi har v&aelig;rt opptatt av, ved at vi s&aelig;rlig har fokusert p&aring; situasjonen til folk som var med i pionertiden og langt ut p&aring; 1970-80-tallet i oljeindustrien, slik at de arbeidsmedisinske avdelingene i alle regioner er oppmerksomme p&aring; den situasjonen disse kan befinne seg i. Fastlegene skal vite at de kan henvise dit, og der vil man bli m&oslash;tt av eksperter med s&aring; stor innsikt som mulig i de utfordringene hver enkelt pasient kan m&oslash;te. Derfor har vi etablert rutiner for det. Derfor er det nettopp det engasjementet som sp&oslash;rreren n&aring; gir uttrykk for, som har v&aelig;rt f&oslash;rende for de rutinene som er etablert. V&aring;r erfaring er at n&aring;r de arbeidsmedisinske avdelingene tar kontakt med selskapene for &aring; f&aring; innsikt i hva pasienten har v&aelig;rt eksponert for, f&aring;r de innsikt i det. S&aring; det er ikke fors&oslash;k p&aring; &aring; hemmeligholde. De arbeidsmedisinske avdelingene selv sier at s&aring;nn er det.</font></p><p><a href="http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/02/01/490713.html"><font size="1">Se ogs&aring; aktuell artikkel i Dagbladet</font></a></p><p><font size="2"></font></p>

<< Gå tilbake