LO Østfold og NHF Øst igangsetter brobyggingsprosjekt for et sterkt A.L.F lokallag i Østfold.
Skrevet av: Oddvar Petersen 21.06.06, publisert 25.06.2006

Regionskontorleder NHF Øst, Sverre Bergenholdt, har tatt initiativ til et samarbeid med LO-Østfold om et styrket A.L.F lag i fylket.

<p style="margin: 0cm 46.75pt 0pt 14.2pt" class="MsoBlockText"><span style="font-size: 12pt"><font face="Arial Narrow" size="2">H&oslash;sten 2005 valgte dessverre tillitsvalgte i &Oslash;stfold &aring; legge ned sine verv, mange medlemmer av A.L.F. som hadde gitt fortrolige opplysninger om egen livssituasjon f&oslash;lte seg sviktet. Regionsleder Sverre Bergenholt i NHF &Oslash;st har tatt initiativ til et samarbeid med LO &Oslash;stfold, som er kommet godt i gang.&nbsp;</font></span></p><p><font size="2"><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><font face="Arial Narrow"></font><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&Aring; bli rammet av en yrkesskade/yrkessykdom som resulterer i varig nedsettelse av kroppens viktigste funksjoner, oppleves av mange som en dramatisk endring av sin livssituasjon og ender ofte opp med fortvilelse og konflikter for de som blir rammet og deres p&aring;r&oslash;rende.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span> </font></p><p><font size="2"><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">I slike sammenhenger er det godt &aring; vite at man kan finne noen &aring; henvende seg til, snakke ut med, m&oslash;te forst&aring;else og empati og samtidig f&aring; r&aring;d og veiledning i en sv&aelig;rt vanskelig situasjon. Slike m&oslash;ter med pasient og familie er et av de viktigste omr&aring;dene Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening jobber med. Slikt arbeid innenfor A.L.F er forankret i<span>&nbsp; </span>respekt, tillit og fortrolighet.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">Dessverre, s&aring; valgte A.L.Fs tillitsvalgte i &Oslash;stfold i fjor h&oslash;st &aring; snu disse personene ryggen og legge ned sine tillitsverv. Personer med store helseproblemer som hadde valgt &aring; vise tillit og &aring;penhet i fortrolige samtaler, ble plutselig st&aring;ende alene og f&oslash;lte seg sviktet.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span> </font></p><h1 style="margin: 0cm 46.75pt 0pt 14.2pt"><font face="Arial Narrow" size="2">LO &Oslash;stfold og NHF &Oslash;st tar tak. M&aring;lsetningen er et nytt sterkt A.L.F &Oslash;stfold.</font></h1><p><font size="2"><span><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><font face="Arial Narrow"><span style="font-size: 11pt">Regionkontorleder i Norges Handikapforbund &Oslash;st, </span><span style="font-size: 11pt">Sverre Bergenholdt</span><span style="font-size: 11pt">, har lenge uttrykt sterk bekymring for den etterf&oslash;lgende situasjonen til A.L.F &Oslash;stfold og det manglende tilbud til medlemmene som oppsto.</span></font><font face="Arial Narrow"><span style="font-size: 11pt">Som den drivkraft, </span><span style="f: 11pt">Sverre Bergenholdt</span><span style="font-size: 11pt"> er kjent for &aring; v&aelig;re, tok han initiativ til et samarbeidsm&oslash;te mellom LO-fagbevegelsen, offentlige myndigheter m. flere og NHF &Oslash;st.</span></font><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">M&oslash;tet ble avholdt den 9.juni d.&aring;. og vi referer til f&oslash;lgende 5 punkter representantene ble enige om ang&aring;ende Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening&rsquo;s lag i &Oslash;stfold:</font></span></font></p><p><span style="font-size: 11pt"></span><font size="2"><span style="font-size: 11pt"><font face="Ari al Narrow">&nbsp;</font></span><span style="font-s: 11pt"><span><font face="Arial Narrow">1.</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">LO-fagbevegelsen forholder seg til NHF &Oslash;st og NHF &Oslash;st&rsquo;s medlemsorganisasjoner i det videre samarbeidet og fremtidig dialog, prosjekter m.v.</font></span></font></p><p><span style="font-size: 11pt"></span><font size="2"

><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span> <span style="font-size: 11pt"><span><font face="Arial Narrow">2.</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">Av de n&aring; 3 ulike akt&oslash;rene i &Oslash;stfold for diagnosegruppen &rdquo;l&oslash;semiddelskadde&rdquo; vil LO &Oslash;stfold v&aelig;re &rdquo;brobygger &ndash; bindeledd&rdquo; til den frie gruppen i &Oslash;stfold, og sammen med NHF &Oslash;st s&oslash;ke etter et bedre fellesskap i &Oslash;stfold.<span>&nbsp; </span>Dette er en gruppe som for 8 &ndash; 10 &aring;r siden br&oslash;t ut av dav&aelig;rende LFFL &Oslash;stfold (n&aring; A.L.F &Oslash;stfold). Den tredje akt&oslash;ren Yrkesskaddes Forbund<span style="color: blue"> </span>(YF) har ikke NHF &Oslash;st noen dialog med.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow"><span>&nbsp;&nbsp;</span></font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow"><span>&nbsp;</span>Det er et &oslash;nske at denne frie<span style="color: blue"> </span>gruppen sammen med<span style="color: blue"> </span><span>&nbsp;</span>A.L.F. &Oslash;stfold kan danne<span style="color: blue"> </span>grunnlaget<span style="color: blue"></span></font></span><font face="Arial Narrow"><span style="font-size: 11pt; color: blue"><span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11pt"><span>&nbsp;</span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>for et nytt sterkt lag i &Oslash;stfold i fremtiden.</span></font><span style="font-size: 11pt; color: blue"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><font face="Arial Narrow"><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></font></font></p><p><font face="Arial Narrow"><span><span></span><font size="2">3.<span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;</span>Likemannsarbeide &ndash; samtaler &ndash; juridisk hjelp til yrkesskadde.</font></span></font><font size="2"><font face="Arial Narrow"><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>NHF &Oslash;st, LO &Oslash;stfold, lag/grupper for yrkesskadde i &Oslash;stfold ser helt klart et behov for<span>&nbsp;&nbsp;</span></span></font><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">sterkere deltakelse og nye aktive tiltak her. Dette &oslash;nsker LO &Oslash;stfold sammen med NHF<span>&nbsp;</span></font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&Oslash;st og A.L.F &Oslash;stfold &aring; kunne bidra med.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dette er et av de nye satsingsomr&aring;dene for A.L.F &Oslash;stfold i tett dialog med LO &Oslash;stfold. Man</span></font><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow"><span> </span>vil komme tilbake til hvordan LO &Oslash;stfold, ikke minst juridisk kan delta i denne <span>&nbsp;</span></font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>sammenheng.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span></span></font></p><span style="font-size: 11pt"><span><span style="font-size: 11pt"><span><font face="Arial Narrow"><font size="2">4.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">I l&oslash;pet av h&oslash;sten 2006 s&oslash;ker NHF &Oslash;st LO-fagbevegelsen (lik tidl.&aring;r) om tilskudd til NHF </font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&Oslash;st og v&aring;rt arbeid sammen med LO-fagbevegelsen.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow"><span>&nbsp;</span>Her forutsettes det at midler settes av &ndash; &oslash;re m erket A.L.F &Oslash;stfold.</font></span
><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span></font><span style="font-size: 11pt"><font size="2"> </font><p><span style="font-size: 11pt"><span style="font-size: 11pt"></span><font size="2"><span style="font-size: 11pt"><span><font face="Arial Narrow">5.</font><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">Det s&oslash;kes gjennomf&oslash;rt en faglig konferanse om yrkesskader <span>&nbsp;</span>m.v. senh&oslash;sten 2006.<span>&nbsp;&nbsp; </span></font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">Konferansen arrangeres av NHF &Oslash;st og LO &Oslash;stfold.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">Her utfordres bl. a. Sverre Jespersen (leder av NAV &Oslash;stfold) og A.L.F sentralt om innlegg og informasjon.</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Arial Narrow">Vi er i gang og lykkes vi med deler av dette skal vi v&aelig;re rimelig godt forn&oslash;yd, sier Sverre Bergenholdt.</font></span></font></span></p></span></font></span></span></span></span>

<< Gå tilbake