Hvordan er ALF organisert
Skrevet av: GW, publisert 10.02.2014

På denne siden vil vi presentere hvordan organisasjonen er bygget opp og vi har link til NHFs lover og ALFs vedtekter.

 

Organisasjonen:
http://www.nhf.no/index.asp?mal=3&id=63344

 

NHFs lover, forskrifter og styringsdokumenter:
http://www.nhf.no/index.asp?mal=3&id=61500

 

A.L.Fs vedtekter: 


ALF Vedtekter.pdf
 

 

 

Statutter for Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for personer med sykdommer eller skader som har eller kan mistenkes å ha sammenheng med arbeidsmiljøforhold.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal være landsomfattende med lokale lag eller kontakter i alle fylker.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal arbeide for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervete sykdommer og skader grunnet eksponering av ulike helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet. Foruten det å ivareta interessen til de med ervervete sykdommer og skader, skal landsforeningen også ivareta interessen til de pårørende.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal likeledes ivareta interessene til personer som er eller kan være utsatt eller stå i fare for å bli påført sykdommer eller skader under utøvelse av sine yrker. I den forbindelse skal Landsforeningen fremstå som et ressursorgan i arbeidet med å forebygge og å informere om løsemiddelskader og andre sykdommer eller skader relatert til omgang med helseskadelige kjemikalier / stoffer, og gi opplysninger til de som vil vite mer om disse problemene.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal drive informasjonsarbeid om skadevirkninger og konsekvenser, og hva en bør ta hensyn til for å unngå sykdom og skader, for eksempel bruk av nødvendig og hensiktsmessig verneutstyr. Landsforeningen skal markere seg i sammenhenger der risikoen for sykdommer eller skader er tilstede, samt ovenfor ungdommer som er under utdanning.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal alltid søke etter å ha et tett samarbeid med de offentlige myndigheter, fagforeninger, bedriftshelsetjenester, arbeidsgivere og vernepersonell, tillitsvalgte, yrkesutøvere og skoler, slik at viktige kunnskaper landsforeningen sitter inne med, som for eksempel helsevern i praksis, kommer andre til gode.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal arbeide for at forholdene i forbindelse med diagnostisering av sykdommer og skader grunnet arbeidsmiljøet, foregår på en forsvarligmåte og at utredninger er i tråd med de etiske og medisinske retningslinjer for slik utredning.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening skal ha som mål å arbeide for å opprette rehabiliteringstilbud for arbeidsmiljøskadde i NorgeArbeidsmiljøskaddes Landsforenings arbeid bygger på at alle mennesker har de samme grunnleggende behov og rettigheter, og at alle mennesker er likeverdige.

På bakgrunn av dette aksepterer vi ikke at sykdom eller skade skal resultere i økonomiske eller sosiale ulikheter.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening vil bl. a. gjennom samtaler med pårørende, øke kunnskapen og forståelsen for de arbeidsmiljøskaddes problemer med å mestre hverdagen praktisk og sosialt.

Vi vil arrangere kurs og seminarer hvor helsepersonell, bedriftsledere, Vernepersonell, yrkesutøvere, skoleelever og andre interesserte kan delta, slik at vi igjennom våre erfaringer og med våre kunnskaper kan øke forståelsen for, og motivasjonen til å arbeide aktivt for å bedre helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedrifter hvor dette er nødvendig.

 

Vedtekter Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

Vedtekter godkjent under ALFs årsmøter: 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

 

Landsforeningens vedtekter er hjemlet i Norges Handikapforbund (NHF) llover med tilhørende forskrifter og må sees i sammenheng med disse. ALF har representasjon i NHFs organer i samsvar med NHFs lover og forskrifter.

§ 1          Navn
Landsforeningens navn er Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F)
Lokallagets navn skal være …………………(Landsforeningens navn) …………………..stedsnavn/område.)

§ 2          Organisasjonsmessig tilknytning
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikap Forbund (NHF). Landsforeningens vedtekter er hjemlet i NHFs lover og forskrifter. Medlemmer av A.L.F er individuelle medlemmer av Norges Handikap Forbund (NHF). Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har representasjon i NHFs organer i samsvar med NHFs lover og forskrifter.

§ 3          Formål
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) skal arbeide for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervede sykdommer/skader grunnet arbeidsmiljøet eller eksponering av ulike helseskadelige stoffer og deres pårørende.

A.L.F skal ivareta interessene til personer som kan være utsatt for å bli påført sykdom eller skader under utøvelse av sine yrker.

Ingen yrkesutøver skal måtte bli førtidspensjonert eller skifte yrke som følge av helsemessige påvirkninger i forbindelse med utøvelse av arbeid. A.L.F skal gjennom informasjon og holdnings skapende arbeid øke kunnskapen, forståelsen og motivasjonen til politikere, beslutningstakere, bedriftsledere og yrkesutøvere om betydningen av godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid for å forebygge/unngå sykdommer og skader som følge av at dette ikke er fullgodt ivaretatt på de ulike arbeidsplasser.

Med arbeidsrelaterte skader mener A.L.F: Sykdom eller skader ervervet med omgang med helseskadelige stoffer i arbeidsmiljøet.

§ 4          Medlemskap
Medlemskap er åpent for alle som vedkjenner A.L.Fs vedtekter og NHFs lover. Medlemskontingent fastsettes av NHFs landsmøte

§ 5          Lokallag
Medlemmer kan danne lokallag. A.L.F lokallag har samme status, rettigheter og forpliktelser som øvrige lokallag i regionen. Ved opprettelse av A.L.F lokallag skal A.L.F hovedstyre uttale seg før godkjenning av region.

§ 6          Årsmøte
Årsmøte er landsforeningens høyeste organ.
Årsmøteperioden er 2 år.
Årsmøtet skal avholdes før NHFs landsmøte og senest innen utgangen av juni de år det ikke er NHFs landsmøte. Årsmøtet varsles med minst 3 måneders varsel.
Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som lokallag og medlemmer ønskes behandlet i årsmøtet må bringes inn for A.L.Fs hovedstyre senest 2 måneder før årsmøtet.
Årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig nevnt i innkallingen. Dog kan A.L.Fs hovedstyre når det finner det nødvendig også fremme saker utenom oppsatte dagsorden når ikke mer enn 1/3 del av de stemmeberettigede i årsmøtet motsetter seg dette.

Årsmøtet består av A.L.Fs hovedstyre og delegater fra A.L.Fs lokallag og oppnevnte kontaktpersoner fra fylker/regioner der det ikke er formelle lokallag, dog maksimum 3 stemmeberettigede delegater etter følgende fordelingsnøkkel. Grunnlaget et antall medlemmer uten skyldig kontingent pr. 1. januar samme år.

0 – 50 medlemmer         1 delegat
51 – 100 medlemmer    2 delegater
101 og oppover                3 delegater

Årsmøte velger A.L.F hovedstyre, revisor og valgkomite.
A.L.F hovedstyre består av leder, nestleder, 3 – 7 styremedlemmer og 1 – 3 varamedlemmer. Årsmøtet velger selv hvor mange medlemmer hovedstyret skal ha. Halvparten av styrets medlemmer skal velges for to årsmøteperioder. Varamedlemmer og valgkomite velges for en årsmøteperiode. Valg av leder krever absolutt flertall og skal skje ved særskilte valg.

Valgkomiteen består av valgkomiteens leder og 2 – 5 medlemmer og tilstrekkelig antall varamedlemmer. Årsmøtet velger valgkomiteens leder og medlemmer.
Funksjonsperioden er fra valgtidspunktet til og med fremlegging av innstilling på neste årsmøte. Innstillingen skal også omfatte forslag til ny valgkomite.
Hvis et medlem av valgkomiteen stiller som kandidat til A.L.F hovedstyre, skal vedkommende trekke seg fra valgkomiteen.
Ordinære årsmøter skal behandle:

  • Årsmelding(er) for årsmøteperioden
  • Reviderte regnskap(er)
  • Innkommende forslag
  • Handlingsplan
  • Valg

A.L.Fs lokallag skal avholde årsmøte innen minst annen hvert år. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Lokallagets årsmøte kan bestemme om det skal holdes årsmøte hvert år. A.L.F lokallag skal varsle medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Saker som medlemmene ønskes behandlet i lokallagets årsmøte må bringes inn for lokallagets styre senest 14 dager før årsmøte. Endelig innkalling med saksliste skal være sendt alle lagets medlemmer minst 1 uke før årsmøte.

Lokallagets årsmøte velger lokallagsstyre som består av leder, økonomiansvarlig, 1 – 7 medlemmer, og 1 – 3 varamedlemmer. Valg av leder og økonomiansvarlig krever absolutt flertall og skal skje ved særskilte valg. For øvrig konstituerer lokallagets styre seg selv.

§ 7          Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel etter vedtak i A.L.F hovedstyre med minst 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles når 2/3 flertall av lokallagene eller halvparten av medlemmene krever dette.

§ 8          A.L.F hovedstyre
Hovedstyret er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om hvilke saker hovedstyret kan arbeide med i tillegg til det
som er fastsatt i lover, forskrifter og vedtak i overordnede organer. Hovedstyret kan opprette de arbeidsgrupper og utvalg som anses som hensiktsmessig for hovedstyrets arbeid.

Hovedstyret skal avholde hovedstyremøter minst 3 ganger årlig utenom årsmøtet, eller oftere dersom hovedstyret finner det nødvendig, eller når minst halvparten av hovedstyrets medlemmer krever det.

Hovedstyret er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er tilstede.  For at hovedstyrets beslutning skal være gyldig må den være fattet i møte hvor minst halvparten av hovedstyrets tilstedeværende medlemmer har stemt for den. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Vararepresentantene kan delta ved hovedstyremøtene, og har ved fravær av hovedstyremedlem alminnelig stemmerett i henhold til den i valg oppførte rangering.

§ 9          Signatur
A.L.F hovedstyre innehar signaturrett. Signaturretten kan delegeres til leder eller nestleder i felleskap med et annet hovedstyremedlem. Signaturen omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, panteobligasjoner, skjøter, festekontrakter og lignende.

§ 10       Sekretariat
Dersom det anses hensiktsmessig ut fra landsforeningens virksomhet og økonomi kan hovedstyret etter forutgående samtykke fra landsforeningens årsmøte engasjere landssekretær. A.L.F landssekretær forestår den daglige ledelse av landsforeningens virksomhet i samsvar med instruks fastsatt av hovedstyre og landsforeningens årsmøte. A.L.Fs landssekretær har møte-, tale og forslagsrett i hovedstyre og på årsmøtet.

§ 11       Fagråd
A.L.F hovedstyre kan opprette fagråd. Fagrådet kan være sammensatt av fagekspertise innenfor helse/sosialsektor, arbeidsmedisin, yrkeshygiene, psykologi. Jus og trygderettigheter. Ut over dette kan hovedstyret knytte til seg den ekspertise hovedstyret anser som nødvendig i fagrådet.

§ 12       Hedersdiplom
Hedersdiplom kan tildeles medlemmer som gjennom mange år har deltatt aktivt i A.L.Fs arbeid eller gjort seg fortjent til hedersdiplomet på andre måter. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til hedersdiplomet. Begrunnede forslag sendes hovedstyret for godkjennelse. Hedersdiplom skal være undertegnet av hovedstyrets leder og det er hovedstyret som står for utdelingen av hedersdiplomet.

§ 13       Utelukkelse av medlemmer
Medlemmer som handler i strid med A.L.Fs formål. Gjeldende vedtekter og vedtak som er bestemt av ansvarlige organer i landsforeningen, kan besluttes utelukket fra A.L.F. Beslutning om utelukkelse av et medlem treffes av A.L.F hovedstyre. Den som på denne måten blir utelukket som medlem av A.L.F, fortsetter som individuelt medlem i Norges Handikap Forbund (NHF) inntil eventuell behandling om utelukkelse også er foretatt i samsvar med NHFs lover. Før beslutning om utelukkelse treffes, skal vedkommende medlem gis anledning til å uttale seg.

§ 14       Oppløsning
Oppløsning av A.L.F krever forutgående samtykke fra overordnede organer og kan bare skje etter vedtak i A.L.F årsmøte. Saken skal være uttrykkelig nevnt i innkallingen til årsmøtet. Avstemningen skal være skriftlig og vedtaket skal ha 2/3 flertall.

§ 15       Endring av vedtekter
A.L.Fs vedtekter kan endres med 2/3 flertall av årsmøtet og trer først i kraft når de er godkjent av NHFs sentralstyre.

Tilbake

<< Gå tilbake