Artikler fra Veiviser
Skrevet av: , publisert 01.06.2010

- Hva er løsemidler?

- Hva er isocyanater?

- Hva er organofosfater? 

- Hva er kjemisk overfølsomhet?

- Hva er KOLS?

- Graviditet og helseskadelige stoffer

- Kjennetegn på skader

Mer informasjon finner du i Veiviser


 

                                                        

<p><strong>Hva er l&oslash;semidler?</strong></p><p><br />L&oslash;semidler er stoffer som l&oslash;ser opp andre stoffer. Kjente l&oslash;semidler er for<br />eksempel aceton, benzen, isopropanol (alkohol), perkloretylen, styren, trikloretylen<br />(tri), terpentin og white spirit.<br />S&aelig;rlig farlige er de organiske l&oslash;semidlene som er fettl&oslash;selige, som heksan,<br />toluen, white spirit og mineralsk terpentin. Slike l&oslash;semidler fi nnes f.eks. i maling<br />og lakk.<br />L&oslash;semidlene vil under bruk g&aring; over i gass eller dr&aring;peform (aerosol) og trekkes<br />ned i lungene med &aring;ndedrettet og f&oslash;res videre ut i kroppen via blodbanen.<br />Mange l&oslash;semidler har ogs&aring; evnen til &aring; trenge gjennom huden og p&aring; den m&aring;ten<br />bli f&oslash;rt videre med blodbanen.<br />P&aring; grunn av sine kjemiske egenskaper kan de over tid skade slimhinner, hjerne<br />og sentralnervesystemet. L&oslash;semidlene angriper i tillegg vitale organer som lever<br />og nyrer. Benzen p&aring;virker benmargen og kan f&oslash;re til blodkreft og andre blodsykdommer.<br />Langvarig p&aring;virkning av l&oslash;semidler kan svekke forplantningsevnen.<br />Sv&aelig;rt kraftig p&aring;virkning av klorerte l&oslash;semidler, for eksempel tri, kan skade<br />hjertet og gi alvorlig funksjonsforstyrrelser.<br />Skadene som f&oslash;lge av l&oslash;semiddelbruk kommer snikende. De f&oslash;rste symptomene<br />p&aring; at personer kan v&aelig;re i faresonen for &aring; utvikle l&oslash;semiddelskade kan<br />v&aelig;reakutt hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Etter hvert, hvis<br />ikke l&oslash;semiddeleksponeringen opph&oslash;rer, kan tilstanden forverres og i tillegg til<br />nevnte symptomer kan man risikere at konsentrasjon og hukommelsesevnen<br />svekkes. Sl&oslash;vhet, depresjoner, personlighetsendringer, &oslash;kt aggresjon og prestasjonstap<br />er noen av de varige skadene du kan bli utsatt for.<br />Arbeider du med l&oslash;semidler og merker akuttsymptomer og de kan f&oslash;res tilbake<br />til bruk av l&oslash;semidler, m&aring; du &oslash;yeblikkelig s&oslash;rge for at l&oslash;semiddeleksponeringen<br />opph&oslash;rer. Du m&aring; da ta forholdsregler slik at ikke ytterlige skadevirkninger<br />oppst&aring;r.<br />Bruk hensiktsmessig og godkjent beskyttelse, slik at du ikke utsetter deg<br />for videre eksponering. Husk at mange av de skadene du kan p&aring;dra deg er uhelbredelige.<br />(Se avsnitt om arbeidsmilj&oslash;lovens &sect;&sect;.)</p><p><strong>Hva er isocyanater?</strong></p><p><br />Materialer og stoffer som inneholder isocyanater benyttes p&aring; stadig flere<br />arbeidsplasser, der de i mange tilfeller inng&aring;r som en bestanddel i maling og<br />lakkprodukter.<br />Isocyanater er ellers en viktig bestanddel i skumgummi, fl eksibelt skum, lim til<br />disse produktene og en lang rekke andre polyuretanholdige plastprodukter.<br />Isocyanater representerer en helsefare i de fl este bransjer. I bilbransjen og<br />oljebransjen er det i tillegg til lakkering med polyuretanlakk, som er et isocyanatprodukt,<br />ogs&aring; bearbeiding av slike lakkerte fl ater, som sliping og sveising.<br />Videre kan man liste opp: Byggebransjen, elektrikere, elektronikkarbeidere som arbeider spesielt med kretskort og optiske fi bre, helsearbeidere som driver med gipsing og bandasjelegging, grafi sk bransje, mineralullarbeidere, plastbransjen, gjenvinning og en lang rekke andre. Listen blir stadig utvidet ved at det registreres isocyanateksponering i nye og ofte uventede arbeidsoperasjoner.<br />Isocyanater tas opp i kroppen gjennom &oslash;vre og nedre luftveier,<br />mage, tarm og hud.<br />Den som f&aring;r helseskader av isocyanater kan karakteriseres som kjemisk invalid.<br />Den alvorligste helseeffekten av isocyanater er astma med periodevise anfall av<br />hoste og tung pust, piping i brystet og redusert lungefunksjon. Allergiske reaksjoner er ogs&aring; utbredt.<br />F&aring;r man f&oslash;rst p&aring;vist isocyanatastma , er det en d&am

p;am p;am p;am p;am p;am p;ar ing;rlig prognose. Redusert lungefunksjon kan ikke vinnes tilbake. Behovet for behandling og medisinering vil i mange tilfeller v&aelig;re livsvarig.<br />Personen vil etter hvert reagere p&aring; en lang rekke andre stoffer som vi omgir oss med til daglig, for eksempel parfymer, toalettartikler, rengj&oslash;ringsmidler, tekstiler og byggematerialer (se avsnittet om kjemisk overf&oslash;lsomhet).<br />Det blir tilslutt ganske uholdbart for den skadde &aring; oppholde seg ute blant andre<br />mennesker. I tillegg vil det ogs&aring; bety store belastninger for familien, da alle er<br />n&oslash;dt til &aring; ta hensyn til den kjemiske overf&oslash;lsomheten til den skadde.</p><p><strong>Hva er organofosfater?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;</p><p>Organofosfater er en gruppe kjemikalier som har et meget stort anvendelsesomr&aring;de.<br />De brukes i alt fra fl ammehemmende tilsetting i polyuretanskum og<br />fl ammehemmende tekstilimpregnering, til spr&oslash;ytemidler mot insekter, nervegasser<br />utviklet til krig og som tilsetning til industrioljer.<br />I mange turbin- og hydraulikkoljer er det krav til spesielle sm&oslash;rende, temperaturbestandige<br />og brannhemmende egenskaper. Det gj&oslash;r at det er en utstrakt<br />bruk av organofosfat-forbindelser i slike oljer.<br />Dessverre har mange organofosfater vist seg &aring; v&aelig;re sv&aelig;rt helsefarlige ved hudkontakt,<br />inn&aring;nding og opptak gjennom mage og tarm. Helseskadene er sv&aelig;rt<br />sammensatte, men de alvorligste effektene er at stoffene &oslash;delegger nervesystemet<br />ved &aring; blokkere/kutte det fi ne ledningsnettet som overf&oslash;rer nerveimpulser til<br />kroppens muskler.<br />Eksponering kan gi en rekke ulike symptomer som hodepine, kvalme, smerter i<br />mageregionen, nummenhet og lammelser i f&oslash;tter og hender. Enkelte tilsetningsstoffer<br />kan gi en forsinket reaksjon som f&oslash;rst gir lammelse og nedsatt f&oslash;rlighet<br />fl ere uker etter eksponering. Det kan derfor godt tenkes at eksponering for<br />kompressor-, turbin- og hydraulikkoljer er blitt oversett n&aring;r folk som har jobbet<br />med disse stoffene har utviklet sykdom og varige helseskader.<br />P&aring; oljeinstallasjoner benyttes store turbinmotorer til produksjon av elektrisk<br />kraft. Dette er samme type motorer som benyttes i rutefl y. Offshore har det<br />dukket opp tilfeller hvor folk som har v&aelig;rt eksponert for turbinoljer har f&aring;tt<br />diagnosen multippel sklerose (MS), men uten at mulige effekter av organofosfater har v&aelig;rt vurdert. P&aring; Statfjord-feltet er det eksempelvis en p&aring;g&aring;ende &laquo;MS-sak&raquo; uten at den omfattende utenlandske kunnskapen om organofosfater er med i vurderingen.&nbsp;&nbsp;I utlandet har det ogs&aring; v&aelig;rt s&aelig;rskilt oppmerksomhet p&aring; flygere og flybesetning som har v&aelig;rt involvert i episoder hvor oljelekkasjer har f&oslash;rt til alvorlig forgiftning av fl ymannskapet. Det er vist at kraftig oppvarming (termisk dekomponering) av organofosfater kan utvikle kjemiske forbindelser som virker som nervegasser. Det er blant annet slike<br />mekanismer en tror kan ha medvirket til akutt forgiftning av flymannskap.</p><p><strong>Hva er kjemisk overf&oslash;lsomhet?</strong></p><br />Det er holdepunkter f or at personer som er utsatt for sterk p&aring;vir kning fra kjemiske<br />stoffer kan utvikle kjemisk overf&oslash;lsomhet som gj&oslash;r at vedkommende etter<br />hvert reagerer med sterkt ubehag ogs&aring; ved mindre p&aring;virkninger av kjemikalier<br />generelt. Noen har v&aelig;rt utsatt for skadelige stoffer i en &aring;rrekke, mens andre<br />igjen har u
tvikl et sy kdom etter rela tivt kort eksponeringstid.<br />Tilstanden kjennetegnes ved at de som rammes reagerer med sykdomssymptomer<br />p&aring; kjemiske stoffer, selv i meget lave konsentrasjoner. De som blir syke<br />f&aring;r symptomer fra fl ere organsystemer, oftest fra sentralnervesystemet og luftveiene.<br />En del personer f&aring;r i tillegg psykiske problemer som kan skyldes virkninger<br />av de kjemiske stoffene i seg selv, eller p&aring; grunn av de belastningene som<br />oppst&aring;r som f&oslash;lge av sykdommen.<br />Mange f&aring;r relativt store helseproblemer eller blir mer eller mindre invalidisert<br />som f&oslash;lge av eksponering i arbeids-milj&oslash;et. &Aring;rsaken til symptomene er omstridt<br />og overf&oslash;lsomheten kan ikke p&aring;vises ved objektive funn ved medisinske utredninger.<br />Tilstanden opptrer relativt ofte sammen med andre kjemiske helseskader,<br />herunder l&oslash;semiddelskader/toksisk encefalopati, astma, slimhinneproblemer<br />osv.<br />Arbeidsmilj&oslash;skaddes Landsforening har brakt i erfaring at de fl este som har<br />p&aring;dratt seg denne lidelsen har vanskeligheter med &aring; f&aring; den godkjent som<br />sykdomsdiagnose eller yrkessykdom av trygdemyndighetene. <p><strong>Hva er KOLS?</strong></p><p><br />Kronisk bronkitt og emfysem kalles med en fellesbetegnelse for kronisk obstruktiv<br />lungesykdom (forkortes KOLS). Obstruksjon vil si hindring eller sperring. Ved<br />obstruktiv lungesykdom er luften hindret i &aring; pustes fritt inn og ut.<br />Kronisk bronkitt vil si at du har hatt hoste med oppspytt i mer enn tre av &aring;rets<br />m&aring;neder, i mer enn to p&aring;f&oslash;lgende &aring;r. Tilstanden skyldes kroniske betennelsesforandringer<br />med etterf&oslash;lgende dannelse av arr i luftveiene.<br />Emfysem (lunge&oslash;dem) betyr at veggene i luftr&oslash;rsbl&aelig;rene i lungene er &oslash;delagt.<br />Dvs. at gassutvekslingen i blodet blir redusert. Det er ikke uvanlig at personer<br />med emfysem ogs&aring; lider av kronisk bronkitt.</p><p><strong>Graviditet og helseskadelige stoffer</strong></p><p><br />Det er mange forhold i arbeidsmilj&oslash;et som kan ha uheldige virkninger b&aring;de p&aring;<br />kvinnen og mannens evne til &aring; f&aring; barn. Skader kan skje f&oslash;r en graviditet, i og<br />med at kvinnens og mannens kj&oslash;nnsceller har blitt skadet f&oslash;r en befruktning<br />har funnet sted, slik at fosteret ikke utvikles. Resultatet kan bli en abort tidlig<br />i svangerskapet, s&aring; tidlig at det ikke registreres. Resultatet kan i verste fall bli<br />ufrivillig barnl&oslash;shet.<br />Skadde kj&oslash;nnsceller kan ogs&aring; gi opphav til fosterdannelse, hvor skaden kan<br />reparere seg selv eller at fosteret kan f&aring; misdannelser. Ved problemer med<br />ufrivillig barnl&oslash;shet eller barn f&oslash;dt med misdannelser eller skader, er det viktig<br />&aring; kartlegge arbeidsmilj&oslash;forholdet, om dette kan v&aelig;re &aring;rsaken.<br />Kjemiske stoffer som kan v&aelig;re uheldig for barnet eller evnen til &aring; f&aring; barn:<br />(listen er ikke fullstendig)<br />&bull; Ugressmidler og insektgifter<br />&bull; Medikamenter. (narkosegasser, cytostatika, etylenoksid)<br />&bull; Organiske l&oslash;semidler. (trikloretylen, toluen, enkelte glykoletere, white spirit)<br />&bull; Metaller. (bly, kvikks&oslash;lv, kadmium, krom, nikkel, mangan<br />- fl ere av disse lagres i kroppen i lang tid)<br />&bull; Gummi- og plastr&aring;stoffer. (vinylklorid, styren, akrylater,<br />formaldehyd, kloropren)<br />&bull; Giftige gasser. (kullos, svovelvannstoff, bl&aring;syre)</p><p><strong>Kjennetegn p&aring; skader</strong></p><p>Symptomer p&aring; yrkesrelaterte sykdommer/helseskader kan variere etter<br />hvilke stoffer en har jobbet med og hvor lenge en har v&aelig;rt utsatt (eksponert)<br />for disse.<br />Moderat eksponering kan gi plagsomme reaksjoner som kl&oslash;e, sviing, kvalme, pustebesv&aelig;r, hodepine eller svimmelhet. Dette er kroppens reaksjoner<br />p&aring; eksponering for
stoff er som kan gi helseskader.<br />Merkes slike reaksjoner n&aring;r man arbeider med l&oslash;semidler eller andre helseskadelige stoffer, b&oslash;r man holde seg unna disse stoffene inntil en er kvitt plagene og senere fortsette arbeidet if&oslash;rt hensiktsmessig verneutstyr.<br />Arbeidsgiver er pliktig til &aring; ha slikt verneutstyr tilgjengelig og skal s&oslash;rge<br />for at arbeidet ikke medf&oslash;rer risiko for helseskader. Arbeidsgiver skal p&aring;legge<br />og instruere i riktig bruk, samt p&aring;se at arbeidstaker bruker disse.<br />Dersom man har v&aelig;rt eksponert over lengre tid*, kan skadene gi en eller<br />fl ere av opplistede kjennetegn. Dersom svarene dine blir ja p&aring; fl ere av disse punktene, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller fastlegen for &aring; vurdere om det er n&oslash;dvendig at du bli unders&oslash;kt n&oslash;yere av spesialist<br />i arbeidsmedisin.<br />* Tidsaspektet avhenger av mange faktorer og kan variere.</p><p><br /><strong>Akuttsymptomer:</strong><br />Kvalme, Allergier, Redusert lukt og smakssans, Pustevansker<br />T&oslash;rre slimhinner, Tungt hode.</p><p><br /><strong>Ved eksponering over lengre tid*</strong><br />kan det oppst&aring; varige skader med symptomer som:<br />Konsentrasjonsvansker, Innl&aelig;ringsvansker, Redusert n&aelig;rhukommelse<br />Nedsatt prestasjonsevne<br />Konstant tretthet, Lav st&oslash;ytoleranse, Passivitet, Irritabilitet, Lav terskel for aggresjon, Problemer med samlivet, Redusert seksuell aktivitet, Depresjonslignende tilstand, Sosial isolering, Nedsatt f&oslash;lsomhet i deler av huden</p>

<< Gå tilbake