Liste over klassifisering og merking av stoffer i EU
Publisert: 01.03.2012

Nå kan du søke etter klassifisering og merking av kjemiske stoffer, det som i Norge er kjent som stofflisten.

Listen inneholder både harmonisert klassifisering og merking (CLP (EU) No 1272/2008, vedlegg VI med endringer (ATP-er)) og klassifisering og merking industrien har meldt inn til EU-ECHA.

 Listen finner du her

Les mer >>
Ny bransjeinformasjon om kjemisk helsefare.
Publisert: 11.02.2011

I forbindelse med Arbeidstilsynets deltakelse i en europeisk kjemikampanje som går i perioden 2010 - 2011 er det utarbeidet en rekke informasjonsmateriell for bransjene trevare- og møbelindustri, bilreparasjon, bakerier, industrirengjøring og renserier.

 informasjonsmateriell finner du her


Les mer >>
Produktinformasjonsbanken
Publisert: 31.05.2010

Nettstad informerer om 25 000 kjemiske produkt

Nettstaden har helse- og miljøinformasjon om 25 000 kjemiske produkt som blir omsett i Noreg. Her finn du også eit oppslagsverk for sikkerheitsdatablad.

Produktinformasjonsbanken


Les mer >>
Kjemikalier må meldes inn før 1. desember
Publisert: 29.05.2008
28.05.08 Norge er med i EUs nye kjemikalieregelverk REACH fra 1. juni 2008. Da åpner også innmeldingen/preregistreringen av kjemiske stoffer. Det er svært viktig at norske produsenter og importører preregistrerer innen fristen 1. desember 2008. Det finnes få muligheter for utsettelse av denne fristen.

Les mer på Sft.no


Les mer >>
Kunnskapsportal.
Publisert: 22.02.2008

Nasjonale, Internasjonale, Kunnskapsportal.  Forsknings- og kunnskapsmiljøer.

Klikk her 


Les mer >>
Oversikt over endringer og nye regler som gjelder fra 1. januar for Helse- og omsorgsdepartementets områder:
Publisert: 05.07.2008

Ikrafttredelser 1. januar 2008. Dette gjelder bl.a.  - Endring av blåreseptforskriften, - Endring av legemiddelforskriften, - Endrede regler for stønad til tannbehandling.

endringene leses på regjeringen.no


Les mer >>
Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten
Publisert: 05.07.2008

Arbeids-og inkluderingsdepartementet ved Arbeidstilsynet har utgitt en generell veileder for varsling; "Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen".  Arbeidstilsynets generelle veileder behandler ikke de særskilte spørsmål knyttet til den statlige forvaltningens egenart, som blant annet forholdet til forvaltningsloven og offentlighetsloven. Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer er ment som et supplement til Arbeidstilsynets veileder for varsling, og
behandler særskilte problemstillinger knyttet til statsforvaltningens særpreg. Selv om retningslinjene først og fremst er beregnet på statlige arbeidsgivere, kan den også være nyttig for tillitsvalgte og ansatte.

Les veilederen her


Les mer >>
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Publisert: 18.06.2007

Almindelige regler om saksbehandling i offentlig forvaltningsorganer.

Forvaltningsloven kapittel 3 leses her

 


Les mer >>
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
Publisert: 05.07.2008

Normene for forurensninger i arbeidsatmosfære er administrative normer som er satt for bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der luften er forurenset av kjemiske stoffer. Normene er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Selv om normene overholdes er man derfor ikke sikret at helsemessige skader og ubehag ikke kan oppstå.

Veileder leses på Arbeidstilsynet.no


Les mer >>
Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
Publisert: 10.05.2007

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med Arbeidstilsynet utarbeidet en ny veiledning om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007.

Veiledningen bestilles eller lastes ned på arbeidstilsynet.no


Les mer >>
Bedre tilrettelegging og tettere oppfølging av sykmeldte
Publisert: 05.07.2008

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside om de nye sykefraværsreglene som trådte i kraft 1. mars. I samarbeid med NAV og arbeidslivets parter har vi i tillegg laget en ny publikasjon som gir en god oversikt over de nye lovreglene.

Faktasiden tar for seg innholdet i det nye regelverket med særlig vekt på tilrettelegging og arbeidsgivers plikter. En finner også informasjon om hva oppfølgingsplanen skal inneholde.

Puplikasjonen leses på arbeidstilsynet.no


Les mer >>
Vedlegg 13 til kap. 21 - Spesielle saksbehandlingsregler ved yrkesskade og yrkessykdommer
Publisert: 22.02.2007
Dette rundskrivet omtaler de spesielle saksbehandlingsregler som skal følges ved behandlingen av en yrkesskade eller yrkessykdomssak, se folketrygdloven kapittel 21.

les mer


Les mer >>
Regelhjelp.no
Publisert: 09.02.2007

På denne side finner du peker til "Veiviser til regelverk for virksomheter. Innen utgangen av 2007 vil nettstedet omfatte over 50 bransjer.

Klikk her


Les mer >>